ಸಂಗೀತ     
Music

-

accordion +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

band +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

clarinet +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

concert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

drum +

ಮದ್ದಲೆ

-

drums +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

flute +

ಕೊಳಲು

-

grand piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

guitar +

ಗಿಟಾರ್

-

hall +

ಸಭಾಂಗಣ

-

keyboard +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

mouth organ +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

music +

ಸಂಗೀತ

-

music stand +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

note +

ಸ್ವರ

-

organ +

ಆರ್ಗನ್

-

piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

saxophone +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

singer +

ಹಾಡುಗಾರ

-

string +

ತಂತಿ

-

trumpet +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trumpeter +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

violin +

ಪಿಟೀಲು

-

violin case +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

xylophone +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
accordion
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
band
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
banjo
ಬಾಂಜೊ

-
clarinet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
concert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
drum
ಮದ್ದಲೆ

-
drums
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
flute
ಕೊಳಲು

-
grand piano
ಪಿಯಾನೊ

-
guitar
ಗಿಟಾರ್

-
hall
ಸಭಾಂಗಣ

-
keyboard
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
mouth organ
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
music
ಸಂಗೀತ

-
music stand
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
note
ಸ್ವರ

-
organ
ಆರ್ಗನ್

-
piano
ಪಿಯಾನೊ

-
saxophone
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
singer
ಹಾಡುಗಾರ

-
string
ತಂತಿ

-
trumpet
ತುತ್ತೂರಿ

-
trumpeter
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
violin
ಪಿಟೀಲು

-
violin case
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
xylophone
ಸೈಲೋಫೋನ್