ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Big animals

-

alligator +

ಮೊಸಳೆ

-

antlers +

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

baboon +

ಬಬೂನ್

-

bear +

ಕರಡಿ

-

buffalo +

ಎಮ್ಮೆ

-

camel +

ಒಂಟೆ

-

cheetah +

ಚಿರತೆ

-

cow +

ಹಸು

-

crocodile +

ಮೊಸಳೆ

-

dinosaur +

ಡೈನೋಸಾರ್

-

donkey +

ಕತ್ತೆ

-

dragon +

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

elephant +

ಆನೆ

-

giraffe +

ಜಿರಾಫೆ

-

gorilla +

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

hippo +

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

horse +

ಕುದುರೆ

-

kangaroo +

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

leopard +

ಚಿರತೆ

-

lion +

ಸಿಂಹ

-

llama +

ಲಾಮ

-

lynx +

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

monster +

ರಾಕ್ಷಸ

-

moose +

ಮೂಸ್

-

ostrich +

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

panda +

ಪ್ಯಾಂಡ

-

pig +

ಹಂದಿ

-

polar bear +

ಹಿಮಕರಡಿ

-

puma +

ಪೂಮಾ

-

rhino +

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

stag +

ಕಡವೆ

-

tiger +

ಹುಲಿ

-

walrus +

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

wild horse +

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

zebra +

ಝೀಬ್ರಾ

-
alligator
ಮೊಸಳೆ

-
antlers
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
baboon
ಬಬೂನ್

-
bear
ಕರಡಿ

-
buffalo
ಎಮ್ಮೆ

-
camel
ಒಂಟೆ

-
cheetah
ಚಿರತೆ

-
cow
ಹಸು

-
crocodile
ಮೊಸಳೆ

-
dinosaur
ಡೈನೋಸಾರ್

-
donkey
ಕತ್ತೆ

-
dragon
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
elephant
ಆನೆ

-
giraffe
ಜಿರಾಫೆ

-
gorilla
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
hippo
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
horse
ಕುದುರೆ

-
kangaroo
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
leopard
ಚಿರತೆ

-
lion
ಸಿಂಹ

-
llama
ಲಾಮ

-
lynx
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
monster
ರಾಕ್ಷಸ

-
moose
ಮೂಸ್

-
ostrich
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
pig
ಹಂದಿ

-
polar bear
ಹಿಮಕರಡಿ

-
puma
ಪೂಮಾ

-
rhino
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
stag
ಕಡವೆ

-
tiger
ಹುಲಿ

-
walrus
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
wild horse
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
zebra
ಝೀಬ್ರಾ