ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Small animals

-

ant +

ಇರುವೆ

-

beetle +

ಜೀರುಂಡೆ

-

bird +

ಪಕ್ಷಿ

-

birdcage +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

birdhouse +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

bumblebee +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

butterfly +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

caterpillar +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

centipede +

ಜರಿ

-

crab +

ಏಡಿ

-

fly +

ನೊಣ

-

frog +

ಕಪ್ಪೆ

-

goldfish +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

grasshopper +

ಮಿಡಿತೆ

-

guinea pig +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

hamster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

hedgehog +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

hummingbird +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

iguana +

ಉಡ

-

insect +

ಕೀಟ

-

jellyfish +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

kitten +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

ladybug +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

lizard +

ಹಲ್ಲಿ

-

louse +

ಹೇನು

-

marmot +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

mosquito +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

mouse +

ಇಲಿ

-

oyster +

ಸಿಂಪಿ

-

scorpion +

ಚೇಳು

-

seahorse +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

shell +

ಚಿಪ್ಪು

-

shrimp +

ಸೀಗಡಿ

-

spider +

ಜೇಡ

-

spider web +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

starfish +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

wasp +

ಕಣಜ

-
ant
ಇರುವೆ

-
beetle
ಜೀರುಂಡೆ

-
bird
ಪಕ್ಷಿ

-
birdcage
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
birdhouse
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
bumblebee
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
butterfly
ಚಿಟ್ಟೆ

-
caterpillar
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
centipede
ಜರಿ

-
crab
ಏಡಿ

-
fly
ನೊಣ

-
frog
ಕಪ್ಪೆ

-
goldfish
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
grasshopper
ಮಿಡಿತೆ

-
guinea pig
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
hedgehog
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
hummingbird
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
iguana
ಉಡ

-
insect
ಕೀಟ

-
jellyfish
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
kitten
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
ladybug
ಲೇಡಿಬಗ್

-
lizard
ಹಲ್ಲಿ

-
louse
ಹೇನು

-
marmot
ಮಾರ್ಮಟ್

-
mosquito
ಸೊಳ್ಳೆ

-
mouse
ಇಲಿ

-
oyster
ಸಿಂಪಿ

-
scorpion
ಚೇಳು

-
seahorse
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
shell
ಚಿಪ್ಪು

-
shrimp
ಸೀಗಡಿ

-
spider
ಜೇಡ

-
spider web
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
starfish
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
wasp
ಕಣಜ