ಮನೆ     
Apartment

-

air conditioner +

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ

-

apartment +

ಮನೆ

-

balcony +

ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆ

-

basement +

ತಳಮನೆ

-

bath tub +

ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ

-

bathroom +

ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ

-

bell +

ಗಂಟೆ

-

blind +

ಕಿಟಕಿ ತೆರೆ

-

chimney +

ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ

-

cleaning agent +

ಸ್ವಚ್ಚೀಕರಣ ಸಾಧನ

-

cooler +

ತಂಪು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

-

counter +

ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಜು

-

crack +

ಬಿರುಕು

-

cushion +

ಮೆತ್ತೆ

-

door +

ಬಾಗಿಲು

-

door knocker +

ಬಾಗಿಲು ತಾಡಕ

-

dustbin +

ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ

-

elevator +

ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆ

-

entrance +

ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ

-

fence +

ಬೇಲಿ

-

fire alarm +

ಬೆಂಕಿ ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ

-

fireplace +

ಬೆಂಕಿಗೂಡು

-

flower pot +

ಹೂವಿನಕುಂಡ

-

garage +

ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ

-

garden +

ಉದ್ಯಾನ

-

heating +

ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-

house +

ಮನೆ

-

house number +

ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

-

ironing board +

ಇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಜು

-

kitchen +

ಅಡಿಗೆಮನೆ

-

landlord +

ಮನೆ ಯಜಮಾನ

-

light switch +

ದೀಪದ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ

-

living room +

ಹಜಾರ

-

mailbox +

ತಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

marble +

ಅಮೃತಶಿಲೆ

-

outlet +

ಹೊರಗಿಂಡಿ

-

pool +

ಈಜುಕೊಳ

-

porch +

ದ್ವಾರಮಂಟಪ

-

radiator +

ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-

relocation +

ಸ್ಥಳಾಂತರ

-

renting +

ಬಾಡಿಗೆಗೆ

-

restroom +

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣೆ

-

roof tiles +

ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚು

-

shower +

ತುಂತುರು ಸ್ನಾನ

-

stairs +

ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು

-

stove +

ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-

study +

ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೋಣೆ

-

tap +

ನಲ್ಲಿ

-

tile +

ಅಲಂಕಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ

-

toilet +

ಶೌಚಾಲಯ

-

vacuum cleaner +

ಧೂಳು ಚೋಷಕ

-

wall +

ಗೋಡೆ

-

wallpaper +

ಗೋಡೆ ಕಾಗದ

-

window +

ಕಿಟಕಿ

-
air conditioner
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ

-
apartment
ಮನೆ

-
balcony
ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆ

-
basement
ತಳಮನೆ

-
bath tub
ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ

-
bathroom
ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ

-
bell
ಗಂಟೆ

-
blind
ಕಿಟಕಿ ತೆರೆ

-
chimney
ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ

-
cleaning agent
ಸ್ವಚ್ಚೀಕರಣ ಸಾಧನ

-
cooler
ತಂಪು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

-
counter
ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಜು

-
crack
ಬಿರುಕು

-
cushion
ಮೆತ್ತೆ

-
door
ಬಾಗಿಲು

-
door knocker
ಬಾಗಿಲು ತಾಡಕ

-
dustbin
ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ

-
elevator
ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆ

-
entrance
ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ

-
fence
ಬೇಲಿ

-
fire alarm
ಬೆಂಕಿ ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ

-
fireplace
ಬೆಂಕಿಗೂಡು

-
flower pot
ಹೂವಿನಕುಂಡ

-
garage
ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ

-
garden
ಉದ್ಯಾನ

-
heating
ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-
house
ಮನೆ

-
house number
ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

-
ironing board
ಇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಜು

-
kitchen
ಅಡಿಗೆಮನೆ

-
landlord
ಮನೆ ಯಜಮಾನ

-
light switch
ದೀಪದ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ

-
living room
ಹಜಾರ

-
mailbox
ತಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
marble
ಅಮೃತಶಿಲೆ

-
outlet
ಹೊರಗಿಂಡಿ

-
pool
ಈಜುಕೊಳ

-
porch
ದ್ವಾರಮಂಟಪ

-
radiator
ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-
relocation
ಸ್ಥಳಾಂತರ

-
renting
ಬಾಡಿಗೆಗೆ

-
restroom
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣೆ

-
roof tiles
ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚು

-
shower
ತುಂತುರು ಸ್ನಾನ

-
stairs
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು

-
stove
ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-
study
ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೋಣೆ

-
tap
ನಲ್ಲಿ

-
tile
ಅಲಂಕಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ

-
toilet
ಶೌಚಾಲಯ

-
vacuum cleaner
ಧೂಳು ಚೋಷಕ

-
wall
ಗೋಡೆ

-
wallpaper
ಗೋಡೆ ಕಾಗದ

-
window
ಕಿಟಕಿ