ತರಕಾರಿಗಳು     
Vegetables

-

Brussels sprout +

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

artichoke +

ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-

asparagus +

ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-

avocado +

ಅವೊಕಾಡೊ

-

beans +

ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-

bell pepper +

ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

broccoli +

ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-

cabbage +

ಎಲೆ ಕೋಸು

-

cabbage turnip +

ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-

carrot +

ಕ್ಯಾರೆಟ್

-

cauliflower +

ಹೂಕೋಸು

-

celery +

ಸೆಲೆರಿ

-

chicory +

ಚಿಕೋರಿ

-

chili +

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

corn +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-

cucumber +

ಸೌತೆಕಾಯಿ

-

eggplant +

ಬದನೆಕಾಯಿ

-

fennel +

ಫೆನೆಲ್

-

garlic +

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-

green cabbage +

ಹಸಿರು ಕೋಸು

-

kale +

ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-

leek +

ಲೀಕ್

-

lettuce +

ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-

okra +

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-

olive +

ಓಲಿವ್

-

onion +

ಈರುಳ್ಳಿ

-

parsley +

ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-

pea +

ಬಟಾಣಿ

-

pumpkin +

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-

pumpkin seeds +

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-

radish +

ಮೂಲಂಗಿ

-

red cabbage +

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

red pepper +

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

spinach +

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-

sweet potato +

ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-

tomato +

ಟೊಮೆಟೊ

-

vegetables +

ತರಕಾರಿಗಳು

-

zucchini +

ಝುಚ್ಚಿನಿ

-
Brussels sprout
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
artichoke
ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-
asparagus
ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-
avocado
ಅವೊಕಾಡೊ

-
beans
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-
bell pepper
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
broccoli
ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-
cabbage
ಎಲೆ ಕೋಸು

-
cabbage turnip
ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-
carrot
ಕ್ಯಾರೆಟ್

-
cauliflower
ಹೂಕೋಸು

-
celery
ಸೆಲೆರಿ

-
chicory
ಚಿಕೋರಿ

-
chili
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
corn
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-
cucumber
ಸೌತೆಕಾಯಿ

-
eggplant
ಬದನೆಕಾಯಿ

-
fennel
ಫೆನೆಲ್

-
garlic
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-
green cabbage
ಹಸಿರು ಕೋಸು

-
kale
ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-
leek
ಲೀಕ್

-
lettuce
ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-
okra
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-
olive
ಓಲಿವ್

-
onion
ಈರುಳ್ಳಿ

-
parsley
ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-
pea
ಬಟಾಣಿ

-
pumpkin
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-
pumpkin seeds
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-
radish
ಮೂಲಂಗಿ

-
red cabbage
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
red pepper
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
spinach
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-
sweet potato
ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-
tomato
ಟೊಮೆಟೊ

-
vegetables
ತರಕಾರಿಗಳು

-
zucchini
ಝುಚ್ಚಿನಿ