ಪ್ರಕೃತಿ     
Nature

-

arc +

ಕಮಾನು

-

stable +

ಕಣಜ

-

bay +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

beach +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

bubble +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

cave +

ಗುಹೆ

-

farm +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

fire +

ಬೆಂಕಿ

-

footprint +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

globe +

ಭೂಮಂಡಲ

-

harvest +

ಕೊಯ್ಲು

-

hay bales +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

lake +

ಕೆರೆ

-

leaf +

ಎಲೆ

-

mountain +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

ocean +

ಸಾಗರ

-

panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

rock +

ಬಂಡೆ

-

spring +

ಚಿಲುಮೆ

-

swamp +

ಜೌಗು

-

tree +

ಮರ

-

tree trunk +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

valley +

ಕಣಿವೆ

-

view +

ನೋಟ

-

water jet +

ಜಲಧಾರೆ

-

waterfall +

ಜಲಪಾತ

-

wave +

ಅಲೆ

-
arc
ಕಮಾನು

-
stable
ಕಣಜ

-
bay
ಕೊಲ್ಲಿ

-
beach
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
bubble
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
cave
ಗುಹೆ

-
farm
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
fire
ಬೆಂಕಿ

-
footprint
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
globe
ಭೂಮಂಡಲ

-
harvest
ಕೊಯ್ಲು

-
hay bales
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
lake
ಕೆರೆ

-
leaf
ಎಲೆ

-
mountain
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
ocean
ಸಾಗರ

-
panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
rock
ಬಂಡೆ

-
spring
ಚಿಲುಮೆ

-
swamp
ಜೌಗು

-
tree
ಮರ

-
tree trunk
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
valley
ಕಣಿವೆ

-
view
ನೋಟ

-
water jet
ಜಲಧಾರೆ

-
waterfall
ಜಲಪಾತ

-
wave
ಅಲೆ