ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religion

-

Easter +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

Easter egg +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

angel +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

bell +

ಗಂಟೆ

-

bible +

ಬೈಬಲ್

-

bishop +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

blessing +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

Buddhism +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

Christianity +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

Christmas gift +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

Christmas tree +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

church +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

coffin +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

creation +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

crucifix +

ಶಿಲುಬೆ

-

devil +

ದೆವ್ವ

-

god +

ದೇವರು

-

Hinduism +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

Islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

Judaism +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditation +

ಧ್ಯಾನ

-

mummy +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

Muslim +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

pope +

ಪೋಪ್

-

prayer +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

priest +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

religion +

ಮತ

-

service +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

synagogue +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

temple +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

tomb +

ಸಮಾಧಿ

-
Easter
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
Easter egg
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
angel
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
bell
ಗಂಟೆ

-
bible
ಬೈಬಲ್

-
bishop
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
blessing
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
Buddhism
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
Christianity
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
Christmas gift
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
Christmas tree
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
church
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
coffin
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
creation
ಸೃಷ್ಟಿ

-
crucifix
ಶಿಲುಬೆ

-
devil
ದೆವ್ವ

-
god
ದೇವರು

-
Hinduism
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
Islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
Judaism
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditation
ಧ್ಯಾನ

-
mummy
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
Muslim
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
pope
ಪೋಪ್

-
prayer
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
priest
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
religion
ಮತ

-
service
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
synagogue
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
temple
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
tomb
ಸಮಾಧಿ