ಸಸ್ಯಗಳು     
Plants

-

bamboo +

ಬೊಂಬು

-

blossom +

ಹೂವು

-

bouquet of flowers +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

branch +

ರೆಂಬೆ

-

bud +

ಮೊಗ್ಗು

-

cactus +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

clover +

ಕ್ಲೋವರ್

-

cone +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

cornflower +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

crocus +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

daffodil +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

daisy +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

dandelion +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

flower +

ಹೂವು

-

foliage +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

grain +

ಕಾಳು

-

grass +

ಹುಲ್ಲು

-

growth +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

hyacinth +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

lawn +

ಹಸಲೆ

-

lily +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

linseed +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

mushroom +

ಅಣಬೆ

-

olive tree +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

palm tree +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

pansy +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

peach tree +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

plant +

ಗಿಡ

-

poppy +

ಗಸಗಸೆ

-

root +

ಬೇರು

-

rose +

ಗುಲಾಬಿ

-

seed +

ಬೀಜ

-

snowdrop +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

sunflower +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

thorn +

ಮುಳ್ಳು

-

trunk +

ಕಾಂಡ

-

tulip +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

water lily +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

wheat +

ಗೋಧಿ

-
bamboo
ಬೊಂಬು

-
blossom
ಹೂವು

-
bouquet of flowers
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
branch
ರೆಂಬೆ

-
bud
ಮೊಗ್ಗು

-
cactus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
clover
ಕ್ಲೋವರ್

-
cone
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
cornflower
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
crocus
ಕ್ರೋಕಸ್

-
daffodil
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
daisy
ಡೇಯ್ಸಿ

-
dandelion
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
flower
ಹೂವು

-
foliage
ಎಲೆಗುಂಪು

-
grain
ಕಾಳು

-
grass
ಹುಲ್ಲು

-
growth
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
hyacinth
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
lawn
ಹಸಲೆ

-
lily
ಲಿಲ್ಲಿ

-
linseed
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
mushroom
ಅಣಬೆ

-
olive tree
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
palm tree
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
pansy
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
peach tree
ಪೀಚ್ ಮರ

-
plant
ಗಿಡ

-
poppy
ಗಸಗಸೆ

-
root
ಬೇರು

-
rose
ಗುಲಾಬಿ

-
seed
ಬೀಜ

-
snowdrop
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
sunflower
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
thorn
ಮುಳ್ಳು

-
trunk
ಕಾಂಡ

-
tulip
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
water lily
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
wheat
ಗೋಧಿ