ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstract terms

-

administration +

ಆಡಳಿತ

-

advertising +

ಜಾಹೀರಾತು

-

arrow +

ಬಾಣ

-

ban +

ನಿಷೇಧ

-

career +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

center +

ಕೇಂದ್ರ

-

choice +

ಆಯ್ಕೆ

-

collaboration +

ಸಹಯೋಗ

-

color +

ಬಣ್ಣ

-

contact +

ಸಂಪರ್ಕ

-

danger +

ಅಪಾಯ

-

declaration of love +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

decline +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definition +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

difference +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

difficulty +

ಕಷ್ಟ

-

direction +

ದಿಕ್ಕು

-

discovery +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

disorder +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

distance +

ದೂರ

-

distance +

ಅಂತರ

-

diversity +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

effort +

ಪ್ರಯಾಸ

-

exploration +

ಶೋಧನೆ

-

fall +

ಬೀಳು

-

force +

ಶಕ್ತಿ

-

fragrance +

ಸುವಾಸನೆ

-

freedom +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

ghost +

ಭೂತ

-

half +

ಅರ್ಧ

-

height +

ಎತ್ತರ

-

help +

ಸಹಾಯ

-

hiding place +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

homeland +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

hygiene +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

idea +

ಆಲೋಚನೆ

-

illusion +

ಭ್ರಮೆ

-

imagination +

ಕಲ್ಪನೆ

-

intelligence +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

invitation +

ಆಹ್ವಾನ

-

justice +

ನ್ಯಾಯ

-

light +

ಬೆಳಕು

-

look +

ನೋಟ

-

loss +

ನಷ್ಟ

-

magnification +

ವರ್ಧನೆ

-

mistake +

ತಪ್ಪು

-

murder +

ಕೊಲೆ

-

nation +

ದೇಶ

-

novelty +

ಹೊಸತನ

-

option +

ಆಯ್ಕೆ

-

patience +

ಸಹನೆ

-

planning +

ಯೋಜನೆ

-

problem +

ತೊಡಕು

-

protection +

ರಕ್ಷಣೆ

-

reflection +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republic +

ಗಣತಂತ್ರ

-

risk +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

safety +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

secret +

ಗುಟ್ಟು

-

sex +

ಲಿಂಗ

-

shadow +

ನೆರಳು

-

size +

ಗಾತ್ರ

-

solidarity +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

success +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

support +

ಆಧಾರ

-

tradition +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

weight +

ತೂಕ

-
administration
ಆಡಳಿತ

-
advertising
ಜಾಹೀರಾತು

-
arrow
ಬಾಣ

-
ban
ನಿಷೇಧ

-
career
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
center
ಕೇಂದ್ರ

-
choice
ಆಯ್ಕೆ

-
collaboration
ಸಹಯೋಗ

-
color
ಬಣ್ಣ

-
contact
ಸಂಪರ್ಕ

-
danger
ಅಪಾಯ

-
declaration of love
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
decline
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definition
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
difference
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
difficulty
ಕಷ್ಟ

-
direction
ದಿಕ್ಕು

-
discovery
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
disorder
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
distance
ದೂರ

-
distance
ಅಂತರ

-
diversity
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
effort
ಪ್ರಯಾಸ

-
exploration
ಶೋಧನೆ

-
fall
ಬೀಳು

-
force
ಶಕ್ತಿ

-
fragrance
ಸುವಾಸನೆ

-
freedom
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
ghost
ಭೂತ

-
half
ಅರ್ಧ

-
height
ಎತ್ತರ

-
help
ಸಹಾಯ

-
hiding place
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
homeland
ತಾಯ್ನಾಡು

-
hygiene
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
idea
ಆಲೋಚನೆ

-
illusion
ಭ್ರಮೆ

-
imagination
ಕಲ್ಪನೆ

-
intelligence
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
invitation
ಆಹ್ವಾನ

-
justice
ನ್ಯಾಯ

-
light
ಬೆಳಕು

-
look
ನೋಟ

-
loss
ನಷ್ಟ

-
magnification
ವರ್ಧನೆ

-
mistake
ತಪ್ಪು

-
murder
ಕೊಲೆ

-
nation
ದೇಶ

-
novelty
ಹೊಸತನ

-
option
ಆಯ್ಕೆ

-
patience
ಸಹನೆ

-
planning
ಯೋಜನೆ

-
problem
ತೊಡಕು

-
protection
ರಕ್ಷಣೆ

-
reflection
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republic
ಗಣತಂತ್ರ

-
risk
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
safety
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
secret
ಗುಟ್ಟು

-
sex
ಲಿಂಗ

-
shadow
ನೆರಳು

-
size
ಗಾತ್ರ

-
solidarity
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
success
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
support
ಆಧಾರ

-
tradition
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
weight
ತೂಕ