ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materials

-

brass

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

cement

ಸಿಮೆಂಟ್

-

ceramic

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

cloth

ಅರಿವೆ

-

cloth

ಬಟ್ಟೆ

-

cotton

ಹತ್ತಿ

-

crystal

ಹರಳು

-

dirt

ಕೊಳೆ

-

glue

ಗೋಂದು

-

leather

ಚರ್ಮ

-

metal

ಲೋಹ

-

oil

ಎಣ್ಣೆ

-

powder

ಹುಡಿ

-

salt

ಉಪ್ಪು

-

sand

ಮರಳು

-

scrap

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

silver

ಬೆಳ್ಳಿ

-

stone

ಕಲ್ಲು

-

straw

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

wood

ಮರ

-

wool

ಉಣ್ಣೆ

-
brass
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
cement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
ceramic
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
cloth
ಅರಿವೆ

-
cloth
ಬಟ್ಟೆ

-
cotton
ಹತ್ತಿ

-
crystal
ಹರಳು

-
dirt
ಕೊಳೆ

-
glue
ಗೋಂದು

-
leather
ಚರ್ಮ

-
metal
ಲೋಹ

-
oil
ಎಣ್ಣೆ

-
powder
ಹುಡಿ

-
salt
ಉಪ್ಪು

-
sand
ಮರಳು

-
scrap
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
silver
ಬೆಳ್ಳಿ

-
stone
ಕಲ್ಲು

-
straw
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
wood
ಮರ

-
wool
ಉಣ್ಣೆ