ಹವಾಮಾನ     
Weather

-

barometer

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

cloud

ಮೋಡ

-

cold

ಚಳಿ

-

crescent

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

darkness

ಕತ್ತಲು

-

earth

ಭೂಮಿ

-

fog

ಮಂಜು

-

frost

ಕಡು ಹಿಮ

-

glaze

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

heat

ಶಾಖ

-

hurricane

ಚಂಡಮಾರುತ

-

icicle

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

lightning

ಮಿಂಚು

-

meteor

ಉಲ್ಕೆ

-

moon

ಚಂದ್ರ

-

rainbow

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

raindrop

ಮಳೆಹನಿ

-

snow

ಹಿಮ

-

snowflake

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

snowman

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

star

ನಕ್ಷತ್ರ

-

storm

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

storm surge

ಪ್ರವಾಹ

-

sun

ಸೂರ್ಯ

-

sunbeam

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

sunset

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

thermometer

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

thunderstorm

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

twilight

ನಸು ಬೆಳಕು

-

weather

ಹವಾಮಾನ

-

wet conditions

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

wind

ಗಾಳಿ

-
barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
cloud
ಮೋಡ

-
cold
ಚಳಿ

-
crescent
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
darkness
ಕತ್ತಲು

-
drought
ಬರ

-
earth
ಭೂಮಿ

-
fog
ಮಂಜು

-
frost
ಕಡು ಹಿಮ

-
glaze
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
heat
ಶಾಖ

-
hurricane
ಚಂಡಮಾರುತ

-
icicle
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
lightning
ಮಿಂಚು

-
meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
moon
ಚಂದ್ರ

-
rainbow
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
raindrop
ಮಳೆಹನಿ

-
snow
ಹಿಮ

-
snowflake
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
snowman
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
star
ನಕ್ಷತ್ರ

-
storm
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
storm surge
ಪ್ರವಾಹ

-
sun
ಸೂರ್ಯ

-
sunbeam
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
sunset
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
thermometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
thunderstorm
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
twilight
ನಸು ಬೆಳಕು

-
weather
ಹವಾಮಾನ

-
wet conditions
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
wind
ಗಾಳಿ