ಖರೀದಿ     
Shopping

-

bakery +

ಬೇಕರಿ

-

bar code +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

bookshop +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

café +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

drugstore +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

dry cleaner +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

flower shop +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

gift +

ಉಡುಗೊರೆ

-

market +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

market hall +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

newspaper stand +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

pharmacy +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

post office +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

pottery +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

sale +

ಮಾರಾಟ

-

shop +

ಅಂಗಡಿ

-

shopping +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

shopping bag +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

shopping basket +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

shopping cart +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

shopping tour +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
bakery
ಬೇಕರಿ

-
bar code
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
bookshop
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
café
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
drugstore
ಔಷಧಾಗಾರ

-
dry cleaner
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
flower shop
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
gift
ಉಡುಗೊರೆ

-
market
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
market hall
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
newspaper stand
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
pharmacy
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
post office
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
pottery
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
sale
ಮಾರಾಟ

-
shop
ಅಂಗಡಿ

-
shopping
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
shopping bag
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
shopping basket
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
shopping cart
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
shopping tour
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ