ಪ್ರಕೃತಿ     
Naturo

-

la arko +

ಕಮಾನು

-

la stalo +

ಕಣಜ

-

la golfeto +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

la plaĝo +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

la veziko +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

la kaverno +

ಗುಹೆ

-

la farmbieno +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

la fajro +

ಬೆಂಕಿ

-

la piedspuro +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

la terglobo +

ಭೂಮಂಡಲ

-

la rikolto +

ಕೊಯ್ಲು

-

la fojngarbo +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

la lago +

ಕೆರೆ

-

la folio +

ಎಲೆ

-

la monto +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

la oceano +

ಸಾಗರ

-

la panoramo +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

la roko +

ಬಂಡೆ

-

la fonto +

ಚಿಲುಮೆ

-

la marĉo +

ಜೌಗು

-

la arbo +

ಮರ

-

la arbotrunko +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

la valo +

ಕಣಿವೆ

-

la vidpunkto +

ನೋಟ

-

la akvoĵeto +

ಜಲಧಾರೆ

-

la akvofalo +

ಜಲಪಾತ

-

la ondo +

ಅಲೆ

-
la arko
ಕಮಾನು

-
la stalo
ಕಣಜ

-
la golfeto
ಕೊಲ್ಲಿ

-
la plaĝo
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
la veziko
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
la kaverno
ಗುಹೆ

-
la farmbieno
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
la fajro
ಬೆಂಕಿ

-
la piedspuro
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
la terglobo
ಭೂಮಂಡಲ

-
la rikolto
ಕೊಯ್ಲು

-
la fojngarbo
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
la lago
ಕೆರೆ

-
la folio
ಎಲೆ

-
la monto
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
la oceano
ಸಾಗರ

-
la panoramo
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
la roko
ಬಂಡೆ

-
la fonto
ಚಿಲುಮೆ

-
la marĉo
ಜೌಗು

-
la arbo
ಮರ

-
la arbotrunko
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
la valo
ಕಣಿವೆ

-
la vidpunkto
ನೋಟ

-
la akvoĵeto
ಜಲಧಾರೆ

-
la akvofalo
ಜಲಪಾತ

-
la ondo
ಅಲೆ