ಪೀಠೋಪಕರಣ     
Mebloj

-

la fotelo +

ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-

la lito +

ಹಾಸಿಗೆ

-

la litaĵo +

ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-

la librobretaro +

ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-

la tapiŝo +

ಜಮಖಾನ

-

la seĝo +

ಕುರ್ಚಿ

-

la komodo +

ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-

la lulilo +

ತೊಟ್ಟಿಲು

-

la ŝranko +

ಬೀರು

-

la kurteno +

ತೆರೆ

-

la vualkurteno +

ಪರದೆ

-

la skribotablo +

ಇಳಿ ಮೇಜು

-

la ventumilo +

ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-

la mato +

ಚಾಪೆ

-

la ludkradejo +

ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-

la balancoseĝo +

ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-

la monŝranko +

ತಿಜೋರಿ

-

la sidloko +

ಆಸನ

-

la breto +

ಕಪಾಟು

-

la litotableto +

ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-

la sofo +

ಸೋಫ

-

la tabureto +

ಸ್ಟೂಲ್

-

la tablo +

ಮೇಜು

-

la tablo-lampo +

ಮೇಜು ದೀಪ

-

la papera rubujo +

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ

-
la fotelo
ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-
la lito
ಹಾಸಿಗೆ

-
la litaĵo
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-
la librobretaro
ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-
la tapiŝo
ಜಮಖಾನ

-
la seĝo
ಕುರ್ಚಿ

-
la komodo
ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-
la lulilo
ತೊಟ್ಟಿಲು

-
la ŝranko
ಬೀರು

-
la kurteno
ತೆರೆ

-
la vualkurteno
ಪರದೆ

-
la skribotablo
ಇಳಿ ಮೇಜು

-
la ventumilo
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-
la mato
ಚಾಪೆ

-
la ludkradejo
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-
la balancoseĝo
ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-
la monŝranko
ತಿಜೋರಿ

-
la sidloko
ಆಸನ

-
la breto
ಕಪಾಟು

-
la litotableto
ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-
la sofo
ಸೋಫ

-
la tabureto
ಸ್ಟೂಲ್

-
la tablo
ಮೇಜು

-
la tablo-lampo
ಮೇಜು ದೀಪ

-
la papera rubujo
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ