ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religio

-

la Pasko +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

la paska ovo +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

la anĝelo +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

la sonorilo +

ಗಂಟೆ

-

la biblio +

ಬೈಬಲ್

-

la episkopo +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

la beno +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

la budhismo +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

la kristanismo +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

la kristnaska donaco +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

la kristnaska arbo +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

la preĝejo +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

la ĉerko +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

la kreado +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

la krucifikso +

ಶಿಲುಬೆ

-

la diablo +

ದೆವ್ವ

-

la dio +

ದೇವರು

-

la hinduismo +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

la islamo +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

la judismo +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

la meditado +

ಧ್ಯಾನ

-

la mumio +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

la islamano +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

la papo +

ಪೋಪ್

-

la preĝo +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

la pastro +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

la religio +

ಮತ

-

la diservo / la meso +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

la sinagogo +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

la templo +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

la tombo +

ಸಮಾಧಿ

-
la Pasko
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
la paska ovo
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
la anĝelo
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
la sonorilo
ಗಂಟೆ

-
la biblio
ಬೈಬಲ್

-
la episkopo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
la beno
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
la budhismo
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
la kristanismo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
la kristnaska donaco
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
la kristnaska arbo
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
la preĝejo
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
la ĉerko
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
la kreado
ಸೃಷ್ಟಿ

-
la krucifikso
ಶಿಲುಬೆ

-
la diablo
ದೆವ್ವ

-
la dio
ದೇವರು

-
la hinduismo
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
la islamo
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
la judismo
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
la meditado
ಧ್ಯಾನ

-
la mumio
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
la islamano
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
la papo
ಪೋಪ್

-
la preĝo
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
la pastro
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
la religio
ಮತ

-
la diservo / la meso
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
la sinagogo
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
la templo
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
la tombo
ಸಮಾಧಿ