ಸಸ್ಯಗಳು     
Plantoj

-

la bambuo +

ಬೊಂಬು

-

la floraĵo +

ಹೂವು

-

la florbukedo +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

la branĉo +

ರೆಂಬೆ

-

la burĝono +

ಮೊಗ್ಗು

-

la kakto +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

la trifolio +

ಕ್ಲೋವರ್

-

la pina konuso +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

la cejano +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

la krokuso +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

la jonkvilo +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

la lekanto +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

la leontodo +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

la floro +

ಹೂವು

-

la foliaro +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

la greno / la cerealo +

ಕಾಳು

-

la herbo +

ಹುಲ್ಲು

-

la kresko +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

la hiacinto +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

la gazono +

ಹಸಲೆ

-

la lilio +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

la linsemo +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

la fungo +

ಅಣಬೆ

-

la olivarbo +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

la palmo +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

la penseo +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

la persikarbo +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

la planto +

ಗಿಡ

-

la papaveto +

ಗಸಗಸೆ

-

la radiko +

ಬೇರು

-

la rozo +

ಗುಲಾಬಿ

-

la semo +

ಬೀಜ

-

la galanto +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

la sunfloro +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

la dorno +

ಮುಳ್ಳು

-

la trunko +

ಕಾಂಡ

-

la tulipo +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

la akvolilio +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

la tritiko +

ಗೋಧಿ

-
la bambuo
ಬೊಂಬು

-
la floraĵo
ಹೂವು

-
la florbukedo
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
la branĉo
ರೆಂಬೆ

-
la burĝono
ಮೊಗ್ಗು

-
la kakto
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
la trifolio
ಕ್ಲೋವರ್

-
la pina konuso
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
la cejano
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
la krokuso
ಕ್ರೋಕಸ್

-
la jonkvilo
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
la lekanto
ಡೇಯ್ಸಿ

-
la leontodo
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
la floro
ಹೂವು

-
la foliaro
ಎಲೆಗುಂಪು

-
la greno / la cerealo
ಕಾಳು

-
la herbo
ಹುಲ್ಲು

-
la kresko
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
la hiacinto
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
la gazono
ಹಸಲೆ

-
la lilio
ಲಿಲ್ಲಿ

-
la linsemo
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
la fungo
ಅಣಬೆ

-
la olivarbo
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
la palmo
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
la penseo
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
la persikarbo
ಪೀಚ್ ಮರ

-
la planto
ಗಿಡ

-
la papaveto
ಗಸಗಸೆ

-
la radiko
ಬೇರು

-
la rozo
ಗುಲಾಬಿ

-
la semo
ಬೀಜ

-
la galanto
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
la sunfloro
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
la dorno
ಮುಳ್ಳು

-
la trunko
ಕಾಂಡ

-
la tulipo
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
la akvolilio
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
la tritiko
ಗೋಧಿ