ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado +

ಆಡಳಿತ

-

la reklamo +

ಜಾಹೀರಾತು

-

la sago +

ಬಾಣ

-

la malpermeso +

ನಿಷೇಧ

-

la kariero +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

la centro +

ಕೇಂದ್ರ

-

la elekto +

ಆಯ್ಕೆ

-

la kunlaborado +

ಸಹಯೋಗ

-

la koloro +

ಬಣ್ಣ

-

la kontakto +

ಸಂಪರ್ಕ

-

la danĝero +

ಅಪಾಯ

-

la amdeklaro +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

la defalo +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

la difino +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

la diferenco +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

la malfacilaĵo +

ಕಷ್ಟ

-

la direkto +

ದಿಕ್ಕು

-

la malkovro +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

la malordo +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

la malproksimo +

ದೂರ

-

la distanco +

ಅಂತರ

-

la diverseco +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

la peno +

ಪ್ರಯಾಸ

-

la eksploro +

ಶೋಧನೆ

-

la falo +

ಬೀಳು

-

la forto +

ಶಕ್ತಿ

-

la parfumo +

ಸುವಾಸನೆ

-

la libereco +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

la fantomo +

ಭೂತ

-

la duono +

ಅರ್ಧ

-

la alteco +

ಎತ್ತರ

-

la helpo +

ಸಹಾಯ

-

la kaŝejo +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

la hejmlando +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

la higieno +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

la ideo +

ಆಲೋಚನೆ

-

la iluzio +

ಭ್ರಮೆ

-

la imago +

ಕಲ್ಪನೆ

-

la inteligenteco +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

la invito +

ಆಹ್ವಾನ

-

la justeco +

ನ್ಯಾಯ

-

la lumo +

ಬೆಳಕು

-

la rigardo +

ನೋಟ

-

la perdo +

ನಷ್ಟ

-

la pligrandigo +

ವರ್ಧನೆ

-

la eraro +

ತಪ್ಪು

-

la murdo +

ಕೊಲೆ

-

la nacio +

ದೇಶ

-

la novaĵo +

ಹೊಸತನ

-

la opcio +

ಆಯ್ಕೆ

-

la pacienco +

ಸಹನೆ

-

la planado +

ಯೋಜನೆ

-

la problemo +

ತೊಡಕು

-

la protektado +

ರಕ್ಷಣೆ

-

la reflekto +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

la respubliko +

ಗಣತಂತ್ರ

-

la risko +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

la sekureco +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

la sekreto +

ಗುಟ್ಟು

-

la sekso +

ಲಿಂಗ

-

la ombro +

ನೆರಳು

-

la grandeco +

ಗಾತ್ರ

-

la solidareco +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

la sukceso +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

la subteno +

ಆಧಾರ

-

la tradicio +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

la pezo +

ತೂಕ

-
la administrado
ಆಡಳಿತ

-
la reklamo
ಜಾಹೀರಾತು

-
la sago
ಬಾಣ

-
la malpermeso
ನಿಷೇಧ

-
la kariero
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
la centro
ಕೇಂದ್ರ

-
la elekto
ಆಯ್ಕೆ

-
la kunlaborado
ಸಹಯೋಗ

-
la koloro
ಬಣ್ಣ

-
la kontakto
ಸಂಪರ್ಕ

-
la danĝero
ಅಪಾಯ

-
la amdeklaro
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
la defalo
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
la difino
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
la diferenco
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
la malfacilaĵo
ಕಷ್ಟ

-
la direkto
ದಿಕ್ಕು

-
la malkovro
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
la malordo
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
la malproksimo
ದೂರ

-
la distanco
ಅಂತರ

-
la diverseco
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
la peno
ಪ್ರಯಾಸ

-
la eksploro
ಶೋಧನೆ

-
la falo
ಬೀಳು

-
la forto
ಶಕ್ತಿ

-
la parfumo
ಸುವಾಸನೆ

-
la libereco
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
la fantomo
ಭೂತ

-
la duono
ಅರ್ಧ

-
la alteco
ಎತ್ತರ

-
la helpo
ಸಹಾಯ

-
la kaŝejo
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
la hejmlando
ತಾಯ್ನಾಡು

-
la higieno
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
la ideo
ಆಲೋಚನೆ

-
la iluzio
ಭ್ರಮೆ

-
la imago
ಕಲ್ಪನೆ

-
la inteligenteco
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
la invito
ಆಹ್ವಾನ

-
la justeco
ನ್ಯಾಯ

-
la lumo
ಬೆಳಕು

-
la rigardo
ನೋಟ

-
la perdo
ನಷ್ಟ

-
la pligrandigo
ವರ್ಧನೆ

-
la eraro
ತಪ್ಪು

-
la murdo
ಕೊಲೆ

-
la nacio
ದೇಶ

-
la novaĵo
ಹೊಸತನ

-
la opcio
ಆಯ್ಕೆ

-
la pacienco
ಸಹನೆ

-
la planado
ಯೋಜನೆ

-
la problemo
ತೊಡಕು

-
la protektado
ರಕ್ಷಣೆ

-
la reflekto
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
la respubliko
ಗಣತಂತ್ರ

-
la risko
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
la sekureco
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
la sekreto
ಗುಟ್ಟು

-
la sekso
ಲಿಂಗ

-
la ombro
ನೆರಳು

-
la grandeco
ಗಾತ್ರ

-
la solidareco
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
la sukceso
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
la subteno
ಆಧಾರ

-
la tradicio
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
la pezo
ತೂಕ