ಹವಾಮಾನ     
Vetero

-

la barometro

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

la nubo

ಮೋಡ

-

la lunarko

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

la mallumo

ಕತ್ತಲು

-

la tero

ಭೂಮಿ

-

la nebulo

ಮಂಜು

-

la frosto

ಕಡು ಹಿಮ

-

la glatiso

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

la varmo

ಶಾಖ

-

la uragano

ಚಂಡಮಾರುತ

-

la stalaktito

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

la fulmo

ಮಿಂಚು

-

la meteorŝtono

ಉಲ್ಕೆ

-

la luno

ಚಂದ್ರ

-

la ĉielarko

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

la pluvguto

ಮಳೆಹನಿ

-

la neĝo

ಹಿಮ

-

la neĝero

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

la neĝhomo

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

la stelo

ನಕ್ಷತ್ರ

-

la ŝtormo

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

la ŝtorma ondego

ಪ್ರವಾಹ

-

la suno

ಸೂರ್ಯ

-

la sunradio

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

la sunsubiro

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

la termometro

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

la fulmotondro

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

la krepusko

ನಸು ಬೆಳಕು

-

la vetero

ಹವಾಮಾನ

-

la malsekeco

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

la vento

ಗಾಳಿ

-
la barometro
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
la nubo
ಮೋಡ

-
la malvarmo
ಚಳಿ

-
la lunarko
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
la mallumo
ಕತ್ತಲು

-
la trosekeco / la senpluveco
ಬರ

-
la tero
ಭೂಮಿ

-
la nebulo
ಮಂಜು

-
la frosto
ಕಡು ಹಿಮ

-
la glatiso
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
la varmo
ಶಾಖ

-
la uragano
ಚಂಡಮಾರುತ

-
la stalaktito
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
la fulmo
ಮಿಂಚು

-
la meteorŝtono
ಉಲ್ಕೆ

-
la luno
ಚಂದ್ರ

-
la ĉielarko
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
la pluvguto
ಮಳೆಹನಿ

-
la neĝo
ಹಿಮ

-
la neĝero
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
la neĝhomo
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
la stelo
ನಕ್ಷತ್ರ

-
la ŝtormo
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
la ŝtorma ondego
ಪ್ರವಾಹ

-
la suno
ಸೂರ್ಯ

-
la sunradio
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
la sunsubiro
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
la termometro
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
la fulmotondro
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
la krepusko
ನಸು ಬೆಳಕು

-
la vetero
ಹವಾಮಾನ

-
la malsekeco
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
la vento
ಗಾಳಿ