ಹವಾಮಾನ     
Vetero

-

la barometro +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

la nubo +

ಮೋಡ

-

la malvarmo +

ಚಳಿ

-

la lunarko +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

la mallumo +

ಕತ್ತಲು

-

la trosekeco / la senpluveco +

ಬರ

-

la tero +

ಭೂಮಿ

-

la nebulo +

ಮಂಜು

-

la frosto +

ಕಡು ಹಿಮ

-

la glatiso +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

la varmo +

ಶಾಖ

-

la uragano +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

la stalaktito +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

la fulmo +

ಮಿಂಚು

-

la meteorŝtono +

ಉಲ್ಕೆ

-

la luno +

ಚಂದ್ರ

-

la ĉielarko +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

la pluvguto +

ಮಳೆಹನಿ

-

la neĝo +

ಹಿಮ

-

la neĝero +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

la neĝhomo +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

la stelo +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

la ŝtormo +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

la ŝtorma ondego +

ಪ್ರವಾಹ

-

la suno +

ಸೂರ್ಯ

-

la sunradio +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

la sunsubiro +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

la termometro +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

la fulmotondro +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

la krepusko +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

la vetero +

ಹವಾಮಾನ

-

la malsekeco +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

la vento +

ಗಾಳಿ

-
la barometro
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
la nubo
ಮೋಡ

-
la malvarmo
ಚಳಿ

-
la lunarko
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
la mallumo
ಕತ್ತಲು

-
la trosekeco / la senpluveco
ಬರ

-
la tero
ಭೂಮಿ

-
la nebulo
ಮಂಜು

-
la frosto
ಕಡು ಹಿಮ

-
la glatiso
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
la varmo
ಶಾಖ

-
la uragano
ಚಂಡಮಾರುತ

-
la stalaktito
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
la fulmo
ಮಿಂಚು

-
la meteorŝtono
ಉಲ್ಕೆ

-
la luno
ಚಂದ್ರ

-
la ĉielarko
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
la pluvguto
ಮಳೆಹನಿ

-
la neĝo
ಹಿಮ

-
la neĝero
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
la neĝhomo
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
la stelo
ನಕ್ಷತ್ರ

-
la ŝtormo
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
la ŝtorma ondego
ಪ್ರವಾಹ

-
la suno
ಸೂರ್ಯ

-
la sunradio
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
la sunsubiro
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
la termometro
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
la fulmotondro
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
la krepusko
ನಸು ಬೆಳಕು

-
la vetero
ಹವಾಮಾನ

-
la malsekeco
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
la vento
ಗಾಳಿ