ಖರೀದಿ     
Aĉetoj

-

la bakejo +

ಬೇಕರಿ

-

la strekokodo +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

la librovendejo +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

la kafejo +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

la apoteko +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

la seka purigado +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

la florvendejo +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

la donaco +

ಉಡುಗೊರೆ

-

la bazaro +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

la halo +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

la gazeta kiosko +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

la apoteko +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

la poŝtoficejo +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

la potfarado +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

la vendo +

ಮಾರಾಟ

-

la butiko +

ಅಂಗಡಿ

-

la aĉetoj +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

la aĉeta sako +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

la aĉeta korbo +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

la aĉeta ĉareto +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

la butikumado +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
la bakejo
ಬೇಕರಿ

-
la strekokodo
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
la librovendejo
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
la kafejo
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
la apoteko
ಔಷಧಾಗಾರ

-
la seka purigado
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
la florvendejo
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
la donaco
ಉಡುಗೊರೆ

-
la bazaro
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
la halo
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
la gazeta kiosko
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
la apoteko
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
la poŝtoficejo
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
la potfarado
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
la vendo
ಮಾರಾಟ

-
la butiko
ಅಂಗಡಿ

-
la aĉetoj
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
la aĉeta sako
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
la aĉeta korbo
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
la aĉeta ĉareto
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
la butikumado
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ