ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Malgrandaj bestoj

-

la formiko +

ಇರುವೆ

-

la skarabo +

ಜೀರುಂಡೆ

-

la birdo +

ಪಕ್ಷಿ

-

la birdo-kaĝo +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

la nestkesto +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

la burdo +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

la papilio +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

la raŭpo +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

la skolopendro +

ಜರಿ

-

la krabo +

ಏಡಿ

-

la muŝo +

ನೊಣ

-

la rano +

ಕಪ್ಪೆ

-

la orfiŝo +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

la lokusto +

ಮಿಡಿತೆ

-

la kobajo +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

la hamstro +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

la erinaco +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

la kolibro +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

la igvano +

ಉಡ

-

la insekto +

ಕೀಟ

-

la meduzo +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

la katido +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

la kokcinelo +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

la lacerto +

ಹಲ್ಲಿ

-

la pediko +

ಹೇನು

-

la marmoto +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

la kulo +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

la muso +

ಇಲಿ

-

la ostro +

ಸಿಂಪಿ

-

la skorpio +

ಚೇಳು

-

la hipokampo +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

la konko +

ಚಿಪ್ಪು

-

la salikoko +

ಸೀಗಡಿ

-

la araneo +

ಜೇಡ

-

la araneaĵo +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

la marstelo +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

la vespo +

ಕಣಜ

-
la formiko
ಇರುವೆ

-
la skarabo
ಜೀರುಂಡೆ

-
la birdo
ಪಕ್ಷಿ

-
la birdo-kaĝo
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
la nestkesto
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
la burdo
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
la papilio
ಚಿಟ್ಟೆ

-
la raŭpo
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
la skolopendro
ಜರಿ

-
la krabo
ಏಡಿ

-
la muŝo
ನೊಣ

-
la rano
ಕಪ್ಪೆ

-
la orfiŝo
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
la lokusto
ಮಿಡಿತೆ

-
la kobajo
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
la hamstro
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
la erinaco
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
la kolibro
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
la igvano
ಉಡ

-
la insekto
ಕೀಟ

-
la meduzo
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
la katido
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
la kokcinelo
ಲೇಡಿಬಗ್

-
la lacerto
ಹಲ್ಲಿ

-
la pediko
ಹೇನು

-
la marmoto
ಮಾರ್ಮಟ್

-
la kulo
ಸೊಳ್ಳೆ

-
la muso
ಇಲಿ

-
la ostro
ಸಿಂಪಿ

-
la skorpio
ಚೇಳು

-
la hipokampo
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
la konko
ಚಿಪ್ಪು

-
la salikoko
ಸೀಗಡಿ

-
la araneo
ಜೇಡ

-
la araneaĵo
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
la marstelo
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
la vespo
ಕಣಜ