ಪ್ರಕೃತಿ     
Naturaleza

-

el arco +

ಕಮಾನು

-

el establo +

ಕಣಜ

-

la bahía +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

la playa +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

la burbuja +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

la cueva +

ಗುಹೆ

-

la granja +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

el fuego +

ಬೆಂಕಿ

-

la huella +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

el globo terráqueo +

ಭೂಮಂಡಲ

-

la cosecha +

ಕೊಯ್ಲು

-

la paca de heno +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

el lago +

ಕೆರೆ

-

la hoja +

ಎಲೆ

-

la montaña +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

el océano +

ಸಾಗರ

-

el panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

la roca +

ಬಂಡೆ

-

la fuente +

ಚಿಲುಮೆ

-

el pantano +

ಜೌಗು

-

el árbol +

ಮರ

-

el tronco del árbol +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

el valle +

ಕಣಿವೆ

-

la vista +

ನೋಟ

-

el chorro de agua +

ಜಲಧಾರೆ

-

la cascada +

ಜಲಪಾತ

-

la ola +

ಅಲೆ

-
el arco
ಕಮಾನು

-
el establo
ಕಣಜ

-
la bahía
ಕೊಲ್ಲಿ

-
la playa
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
la burbuja
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
la cueva
ಗುಹೆ

-
la granja
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
el fuego
ಬೆಂಕಿ

-
la huella
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
el globo terráqueo
ಭೂಮಂಡಲ

-
la cosecha
ಕೊಯ್ಲು

-
la paca de heno
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
el lago
ಕೆರೆ

-
la hoja
ಎಲೆ

-
la montaña
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
el océano
ಸಾಗರ

-
el panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
la roca
ಬಂಡೆ

-
la fuente
ಚಿಲುಮೆ

-
el pantano
ಜೌಗು

-
el árbol
ಮರ

-
el tronco del árbol
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
el valle
ಕಣಿವೆ

-
la vista
ನೋಟ

-
el chorro de agua
ಜಲಧಾರೆ

-
la cascada
ಜಲಪಾತ

-
la ola
ಅಲೆ