ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religión

-

la Pascua +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

el huevo de Pascua +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

el ángel +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

la campana +

ಗಂಟೆ

-

la Biblia +

ಬೈಬಲ್

-

el obispo +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

la bendición +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

el budismo +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

el cristianismo +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

el regalo de Navidad +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

el árbol de Navidad +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

la iglesia +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

el ataúd +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

la creación +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

el crucifijo +

ಶಿಲುಬೆ

-

el diablo +

ದೆವ್ವ

-

el Dios +

ದೇವರು

-

el hinduismo +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

el Islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

el judaísmo +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

la meditación +

ಧ್ಯಾನ

-

la momia +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

el musulmán +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

el Papa +

ಪೋಪ್

-

la oración +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

el sacerdote +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

la religión +

ಮತ

-

el servicio religioso +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

la sinagoga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

el templo +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

la tumba +

ಸಮಾಧಿ

-
la Pascua
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
el huevo de Pascua
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
el ángel
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
la campana
ಗಂಟೆ

-
la Biblia
ಬೈಬಲ್

-
el obispo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
la bendición
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
el budismo
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
el cristianismo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
el regalo de Navidad
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
el árbol de Navidad
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
la iglesia
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
el ataúd
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
la creación
ಸೃಷ್ಟಿ

-
el crucifijo
ಶಿಲುಬೆ

-
el diablo
ದೆವ್ವ

-
el Dios
ದೇವರು

-
el hinduismo
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
el Islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
el judaísmo
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
la meditación
ಧ್ಯಾನ

-
la momia
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
el musulmán
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
el Papa
ಪೋಪ್

-
la oración
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
el sacerdote
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
la religión
ಮತ

-
el servicio religioso
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
la sinagoga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
el templo
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
la tumba
ಸಮಾಧಿ