ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Términos abstractos

-

la administración +

ಆಡಳಿತ

-

la publicidad +

ಜಾಹೀರಾತು

-

la flecha +

ಬಾಣ

-

la prohibición +

ನಿಷೇಧ

-

la carrera +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

el centro +

ಕೇಂದ್ರ

-

la elección +

ಆಯ್ಕೆ

-

la colaboración +

ಸಹಯೋಗ

-

el color +

ಬಣ್ಣ

-

el contacto +

ಸಂಪರ್ಕ

-

el peligro +

ಅಪಾಯ

-

la declaración de amor +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

el deterioro +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

la definición +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

la diferencia +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

la dificultad +

ಕಷ್ಟ

-

la dirección +

ದಿಕ್ಕು

-

el descubrimiento +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

el desorden +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

la distancia +

ದೂರ

-

la distancia +

ಅಂತರ

-

la diversidad +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

el esfuerzo +

ಪ್ರಯಾಸ

-

la exploración +

ಶೋಧನೆ

-

la caída +

ಬೀಳು

-

la fuerza +

ಶಕ್ತಿ

-

la fragancia +

ಸುವಾಸನೆ

-

la libertad +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

el fantasma +

ಭೂತ

-

la mitad +

ಅರ್ಧ

-

la altura +

ಎತ್ತರ

-

la ayuda +

ಸಹಾಯ

-

el escondite +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

la patria +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

la limpieza +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

la idea +

ಆಲೋಚನೆ

-

la ilusión +

ಭ್ರಮೆ

-

la imaginación +

ಕಲ್ಪನೆ

-

la inteligencia +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

la invitación +

ಆಹ್ವಾನ

-

la justicia +

ನ್ಯಾಯ

-

la luz +

ಬೆಳಕು

-

la mirada +

ನೋಟ

-

la pérdida +

ನಷ್ಟ

-

el aumento +

ವರ್ಧನೆ

-

el error +

ತಪ್ಪು

-

el asesinato +

ಕೊಲೆ

-

la nación +

ದೇಶ

-

la novedad +

ಹೊಸತನ

-

la opción +

ಆಯ್ಕೆ

-

la paciencia +

ಸಹನೆ

-

la planificación +

ಯೋಜನೆ

-

el problema +

ತೊಡಕು

-

la protección +

ರಕ್ಷಣೆ

-

la reflexión +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

la república +

ಗಣತಂತ್ರ

-

el riesgo +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

la seguridad +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

el secreto +

ಗುಟ್ಟು

-

el sexo +

ಲಿಂಗ

-

la sombra +

ನೆರಳು

-

el tamaño +

ಗಾತ್ರ

-

la solidaridad +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

el éxito +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

el apoyo +

ಆಧಾರ

-

la tradición +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

el peso +

ತೂಕ

-
la administración
ಆಡಳಿತ

-
la publicidad
ಜಾಹೀರಾತು

-
la flecha
ಬಾಣ

-
la prohibición
ನಿಷೇಧ

-
la carrera
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
el centro
ಕೇಂದ್ರ

-
la elección
ಆಯ್ಕೆ

-
la colaboración
ಸಹಯೋಗ

-
el color
ಬಣ್ಣ

-
el contacto
ಸಂಪರ್ಕ

-
el peligro
ಅಪಾಯ

-
la declaración de amor
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
el deterioro
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
la definición
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
la diferencia
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
la dificultad
ಕಷ್ಟ

-
la dirección
ದಿಕ್ಕು

-
el descubrimiento
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
el desorden
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
la distancia
ದೂರ

-
la distancia
ಅಂತರ

-
la diversidad
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
el esfuerzo
ಪ್ರಯಾಸ

-
la exploración
ಶೋಧನೆ

-
la caída
ಬೀಳು

-
la fuerza
ಶಕ್ತಿ

-
la fragancia
ಸುವಾಸನೆ

-
la libertad
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
el fantasma
ಭೂತ

-
la mitad
ಅರ್ಧ

-
la altura
ಎತ್ತರ

-
la ayuda
ಸಹಾಯ

-
el escondite
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
la patria
ತಾಯ್ನಾಡು

-
la limpieza
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
la idea
ಆಲೋಚನೆ

-
la ilusión
ಭ್ರಮೆ

-
la imaginación
ಕಲ್ಪನೆ

-
la inteligencia
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
la invitación
ಆಹ್ವಾನ

-
la justicia
ನ್ಯಾಯ

-
la luz
ಬೆಳಕು

-
la mirada
ನೋಟ

-
la pérdida
ನಷ್ಟ

-
el aumento
ವರ್ಧನೆ

-
el error
ತಪ್ಪು

-
el asesinato
ಕೊಲೆ

-
la nación
ದೇಶ

-
la novedad
ಹೊಸತನ

-
la opción
ಆಯ್ಕೆ

-
la paciencia
ಸಹನೆ

-
la planificación
ಯೋಜನೆ

-
el problema
ತೊಡಕು

-
la protección
ರಕ್ಷಣೆ

-
la reflexión
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
la república
ಗಣತಂತ್ರ

-
el riesgo
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
la seguridad
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
el secreto
ಗುಟ್ಟು

-
el sexo
ಲಿಂಗ

-
la sombra
ನೆರಳು

-
el tamaño
ಗಾತ್ರ

-
la solidaridad
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
el éxito
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
el apoyo
ಆಧಾರ

-
la tradición
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
el peso
ತೂಕ