ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Términos abstractos

-

la administración

ಆಡಳಿತ

-

la publicidad

ಜಾಹೀರಾತು

-

la flecha

ಬಾಣ

-

la prohibición

ನಿಷೇಧ

-

la carrera

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

el centro

ಕೇಂದ್ರ

-

la elección

ಆಯ್ಕೆ

-

la colaboración

ಸಹಯೋಗ

-

el color

ಬಣ್ಣ

-

el contacto

ಸಂಪರ್ಕ

-

el peligro

ಅಪಾಯ

-

la declaración de amor

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

el deterioro

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

la definición

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

la diferencia

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

la dificultad

ಕಷ್ಟ

-

la dirección

ದಿಕ್ಕು

-

el descubrimiento

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

el desorden

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

la distancia

ಅಂತರ

-

la diversidad

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

el esfuerzo

ಪ್ರಯಾಸ

-

la exploración

ಶೋಧನೆ

-

la caída

ಬೀಳು

-

la fuerza

ಶಕ್ತಿ

-

la fragancia

ಸುವಾಸನೆ

-

la libertad

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

la mitad

ಅರ್ಧ

-

la altura

ಎತ್ತರ

-

la ayuda

ಸಹಾಯ

-

el escondite

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

la patria

ತಾಯ್ನಾಡು

-

la limpieza

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

la idea

ಆಲೋಚನೆ

-

la ilusión

ಭ್ರಮೆ

-

la imaginación

ಕಲ್ಪನೆ

-

la inteligencia

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

la invitación

ಆಹ್ವಾನ

-

la justicia

ನ್ಯಾಯ

-

la luz

ಬೆಳಕು

-

la mirada

ನೋಟ

-

la pérdida

ನಷ್ಟ

-

el aumento

ವರ್ಧನೆ

-

el error

ತಪ್ಪು

-

el asesinato

ಕೊಲೆ

-

la nación

ದೇಶ

-

la novedad

ಹೊಸತನ

-

la opción

ಆಯ್ಕೆ

-

la paciencia

ಸಹನೆ

-

la planificación

ಯೋಜನೆ

-

el problema

ತೊಡಕು

-

la protección

ರಕ್ಷಣೆ

-

la reflexión

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

la república

ಗಣತಂತ್ರ

-

el riesgo

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

la seguridad

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

el secreto

ಗುಟ್ಟು

-

el sexo

ಲಿಂಗ

-

la sombra

ನೆರಳು

-

el tamaño

ಗಾತ್ರ

-

la solidaridad

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

el éxito

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

el apoyo

ಆಧಾರ

-

la tradición

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

el peso

ತೂಕ

-
la administración
ಆಡಳಿತ

-
la publicidad
ಜಾಹೀರಾತು

-
la flecha
ಬಾಣ

-
la prohibición
ನಿಷೇಧ

-
la carrera
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
el centro
ಕೇಂದ್ರ

-
la elección
ಆಯ್ಕೆ

-
la colaboración
ಸಹಯೋಗ

-
el color
ಬಣ್ಣ

-
el contacto
ಸಂಪರ್ಕ

-
el peligro
ಅಪಾಯ

-
la declaración de amor
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
el deterioro
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
la definición
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
la diferencia
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
la dificultad
ಕಷ್ಟ

-
la dirección
ದಿಕ್ಕು

-
el descubrimiento
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
el desorden
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
la distancia
ದೂರ

-
la distancia
ಅಂತರ

-
la diversidad
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
el esfuerzo
ಪ್ರಯಾಸ

-
la exploración
ಶೋಧನೆ

-
la caída
ಬೀಳು

-
la fuerza
ಶಕ್ತಿ

-
la fragancia
ಸುವಾಸನೆ

-
la libertad
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
el fantasma
ಭೂತ

-
la mitad
ಅರ್ಧ

-
la altura
ಎತ್ತರ

-
la ayuda
ಸಹಾಯ

-
el escondite
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
la patria
ತಾಯ್ನಾಡು

-
la limpieza
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
la idea
ಆಲೋಚನೆ

-
la ilusión
ಭ್ರಮೆ

-
la imaginación
ಕಲ್ಪನೆ

-
la inteligencia
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
la invitación
ಆಹ್ವಾನ

-
la justicia
ನ್ಯಾಯ

-
la luz
ಬೆಳಕು

-
la mirada
ನೋಟ

-
la pérdida
ನಷ್ಟ

-
el aumento
ವರ್ಧನೆ

-
el error
ತಪ್ಪು

-
el asesinato
ಕೊಲೆ

-
la nación
ದೇಶ

-
la novedad
ಹೊಸತನ

-
la opción
ಆಯ್ಕೆ

-
la paciencia
ಸಹನೆ

-
la planificación
ಯೋಜನೆ

-
el problema
ತೊಡಕು

-
la protección
ರಕ್ಷಣೆ

-
la reflexión
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
la república
ಗಣತಂತ್ರ

-
el riesgo
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
la seguridad
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
el secreto
ಗುಟ್ಟು

-
el sexo
ಲಿಂಗ

-
la sombra
ನೆರಳು

-
el tamaño
ಗಾತ್ರ

-
la solidaridad
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
el éxito
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
el apoyo
ಆಧಾರ

-
la tradición
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
el peso
ತೂಕ