ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materiales

-

el latón

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

el cemento

ಸಿಮೆಂಟ್

-

la cerámica

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

la tela

ಅರಿವೆ

-

la tela

ಬಟ್ಟೆ

-

el algodón

ಹತ್ತಿ

-

el cristal

ಹರಳು

-

la suciedad

ಕೊಳೆ

-

el pegamento

ಗೋಂದು

-

el cuero

ಚರ್ಮ

-

el metal

ಲೋಹ

-

el aceite

ಎಣ್ಣೆ

-

el polvo

ಹುಡಿ

-

la sal

ಉಪ್ಪು

-

la arena

ಮರಳು

-

la chatarra

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

la plata

ಬೆಳ್ಳಿ

-

la piedra

ಕಲ್ಲು

-

la paja

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

la lana

ಉಣ್ಣೆ

-
el latón
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
el cemento
ಸಿಮೆಂಟ್

-
la cerámica
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
la tela
ಅರಿವೆ

-
la tela
ಬಟ್ಟೆ

-
el algodón
ಹತ್ತಿ

-
el cristal
ಹರಳು

-
la suciedad
ಕೊಳೆ

-
el pegamento
ಗೋಂದು

-
el cuero
ಚರ್ಮ

-
el metal
ಲೋಹ

-
el aceite
ಎಣ್ಣೆ

-
el polvo
ಹುಡಿ

-
la sal
ಉಪ್ಪು

-
la arena
ಮರಳು

-
la chatarra
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
la plata
ಬೆಳ್ಳಿ

-
la piedra
ಕಲ್ಲು

-
la paja
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
la madera
ಮರ

-
la lana
ಉಣ್ಣೆ