ಹವಾಮಾನ     
Tiempo

-

el barómetro

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

la nube

ಮೋಡ

-

el frío

ಚಳಿ

-

la luna creciente

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

la oscuridad

ಕತ್ತಲು

-

la tierra

ಭೂಮಿ

-

la niebla

ಮಂಜು

-

la helada

ಕಡು ಹಿಮ

-

el hielo

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

el calor

ಶಾಖ

-

el huracán

ಚಂಡಮಾರುತ

-

el carámbano

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

el relámpago

ಮಿಂಚು

-

el meteoro

ಉಲ್ಕೆ

-

la luna

ಚಂದ್ರ

-

el arco iris

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

la gota

ಮಳೆಹನಿ

-

la nieve

ಹಿಮ

-

el copo de nieve

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

el muñeco de nieve

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

la estrella

ನಕ್ಷತ್ರ

-

la tormenta

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

la marejada ciclónica

ಪ್ರವಾಹ

-

el sol

ಸೂರ್ಯ

-

el rayo de sol

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

la puesta de sol

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

el termómetro

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

la tormenta eléctrica

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

el crepúsculo

ನಸು ಬೆಳಕು

-

el tiempo

ಹವಾಮಾನ

-

la humedad

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

el viento

ಗಾಳಿ

-
el barómetro
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
la nube
ಮೋಡ

-
el frío
ಚಳಿ

-
la luna creciente
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
la oscuridad
ಕತ್ತಲು

-
la sequía
ಬರ

-
la tierra
ಭೂಮಿ

-
la niebla
ಮಂಜು

-
la helada
ಕಡು ಹಿಮ

-
el hielo
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
el calor
ಶಾಖ

-
el huracán
ಚಂಡಮಾರುತ

-
el carámbano
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
el relámpago
ಮಿಂಚು

-
el meteoro
ಉಲ್ಕೆ

-
la luna
ಚಂದ್ರ

-
el arco iris
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
la gota
ಮಳೆಹನಿ

-
la nieve
ಹಿಮ

-
el copo de nieve
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
el muñeco de nieve
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
la estrella
ನಕ್ಷತ್ರ

-
la tormenta
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
la marejada ciclónica
ಪ್ರವಾಹ

-
el sol
ಸೂರ್ಯ

-
el rayo de sol
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
la puesta de sol
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
el termómetro
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
la tormenta eléctrica
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
el crepúsculo
ನಸು ಬೆಳಕು

-
el tiempo
ಹವಾಮಾನ

-
la humedad
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
el viento
ಗಾಳಿ