ಖರೀದಿ     
Compras

-

la panadería +

ಬೇಕರಿ

-

el código de barras +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

la librería +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

el café +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

la farmacia +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

la tintorería +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

la floristería +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

el regalo +

ಉಡುಗೊರೆ

-

el mercado +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

el mercado +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

el quiosco de periódicos +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

la farmacia +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

la oficina de correos +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

la cerámica +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

la venta +

ಮಾರಾಟ

-

la tienda +

ಅಂಗಡಿ

-

las compras +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

la bolsa de la compra +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

la cesta de la compra +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

el carrito de la compra +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

la vuelta por las tiendas +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
la panadería
ಬೇಕರಿ

-
el código de barras
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
la librería
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
el café
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
la farmacia
ಔಷಧಾಗಾರ

-
la tintorería
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
la floristería
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
el regalo
ಉಡುಗೊರೆ

-
el mercado
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
el mercado
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
el quiosco de periódicos
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
la farmacia
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
la oficina de correos
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
la cerámica
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
la venta
ಮಾರಾಟ

-
la tienda
ಅಂಗಡಿ

-
las compras
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
la bolsa de la compra
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
la cesta de la compra
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
el carrito de la compra
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
la vuelta por las tiendas
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ