ಸಂಗೀತ     
Música

-

el acordeón +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

la balalaica +

ಬಲಲೈಕಾ

-

la banda +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

el banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

el clarinete +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

el concierto +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

el tambor +

ಮದ್ದಲೆ

-

la batería +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

la flauta +

ಕೊಳಲು

-

el piano de cola +

ಪಿಯಾನೊ

-

la guitarra +

ಗಿಟಾರ್

-

la sala +

ಸಭಾಂಗಣ

-

el teclado +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

la armónica +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

la música +

ಸಂಗೀತ

-

el atril +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

la nota +

ಸ್ವರ

-

el órgano +

ಆರ್ಗನ್

-

el piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

el saxofón +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

el cantante +

ಹಾಡುಗಾರ

-

la cuerda +

ತಂತಿ

-

la trompeta +

ತುತ್ತೂರಿ

-

el trompetista +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

el violín +

ಪಿಟೀಲು

-

el estuche de violín +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

el xilófono +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
el acordeón
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
la balalaica
ಬಲಲೈಕಾ

-
la banda
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
el banjo
ಬಾಂಜೊ

-
el clarinete
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
el concierto
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
el tambor
ಮದ್ದಲೆ

-
la batería
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
la flauta
ಕೊಳಲು

-
el piano de cola
ಪಿಯಾನೊ

-
la guitarra
ಗಿಟಾರ್

-
la sala
ಸಭಾಂಗಣ

-
el teclado
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
la armónica
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
la música
ಸಂಗೀತ

-
el atril
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
la nota
ಸ್ವರ

-
el órgano
ಆರ್ಗನ್

-
el piano
ಪಿಯಾನೊ

-
el saxofón
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
el cantante
ಹಾಡುಗಾರ

-
la cuerda
ತಂತಿ

-
la trompeta
ತುತ್ತೂರಿ

-
el trompetista
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
el violín
ಪಿಟೀಲು

-
el estuche de violín
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
el xilófono
ಸೈಲೋಫೋನ್