ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Animales pequeños

-

la hormiga +

ಇರುವೆ

-

el escarabajo +

ಜೀರುಂಡೆ

-

el pájaro +

ಪಕ್ಷಿ

-

la jaula del pájaro +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

la pajarera +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

el abejorro +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

la mariposa +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

la oruga +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

el ciempiés +

ಜರಿ

-

el cangrejo +

ಏಡಿ

-

la mosca +

ನೊಣ

-

la rana +

ಕಪ್ಪೆ

-

el carpín dorado +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

el saltamontes +

ಮಿಡಿತೆ

-

el conejillo de indias +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

el hámster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

el erizo +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

el colibrí +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

la iguana +

ಉಡ

-

el insecto +

ಕೀಟ

-

la medusa +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

el gatito +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

la mariquita +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

el lagarto +

ಹಲ್ಲಿ

-

el piojo +

ಹೇನು

-

la marmota +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

el mosquito +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

el ratón +

ಇಲಿ

-

la ostra +

ಸಿಂಪಿ

-

el escorpión +

ಚೇಳು

-

el caballito de mar +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

la concha +

ಚಿಪ್ಪು

-

el camarón +

ಸೀಗಡಿ

-

la araña +

ಜೇಡ

-

la tela de araña +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

la estrella de mar +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

la avispa +

ಕಣಜ

-
la hormiga
ಇರುವೆ

-
el escarabajo
ಜೀರುಂಡೆ

-
el pájaro
ಪಕ್ಷಿ

-
la jaula del pájaro
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
la pajarera
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
el abejorro
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
la mariposa
ಚಿಟ್ಟೆ

-
la oruga
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
el ciempiés
ಜರಿ

-
el cangrejo
ಏಡಿ

-
la mosca
ನೊಣ

-
la rana
ಕಪ್ಪೆ

-
el carpín dorado
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
el saltamontes
ಮಿಡಿತೆ

-
el conejillo de indias
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
el hámster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
el erizo
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
el colibrí
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
la iguana
ಉಡ

-
el insecto
ಕೀಟ

-
la medusa
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
el gatito
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
la mariquita
ಲೇಡಿಬಗ್

-
el lagarto
ಹಲ್ಲಿ

-
el piojo
ಹೇನು

-
la marmota
ಮಾರ್ಮಟ್

-
el mosquito
ಸೊಳ್ಳೆ

-
el ratón
ಇಲಿ

-
la ostra
ಸಿಂಪಿ

-
el escorpión
ಚೇಳು

-
el caballito de mar
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
la concha
ಚಿಪ್ಪು

-
el camarón
ಸೀಗಡಿ

-
la araña
ಜೇಡ

-
la tela de araña
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
la estrella de mar
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
la avispa
ಕಣಜ