ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religioon

-

lihavõtted +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

lihavõttemuna +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

ingel +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

kell +

ಗಂಟೆ

-

piibel +

ಬೈಬಲ್

-

piiskop +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

õnnistamine +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

budism +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

ristiusk +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

jõulukink +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

jõulupuu +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

kirik +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

surnukirst +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

loomine +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

krutsifiks +

ಶಿಲುಬೆ

-

kurat +

ದೆವ್ವ

-

jumal +

ದೇವರು

-

hinduism +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

judaism +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditatsioon +

ಧ್ಯಾನ

-

muumia +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

muslim +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

paavst +

ಪೋಪ್

-

palve +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

preester +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

religioon +

ಮತ

-

jumalateenistus +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

sünagoog +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

tempel +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

haud +

ಸಮಾಧಿ

-
lihavõtted
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
lihavõttemuna
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
ingel
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
kell
ಗಂಟೆ

-
piibel
ಬೈಬಲ್

-
piiskop
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
õnnistamine
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
budism
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
ristiusk
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
jõulukink
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
jõulupuu
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
kirik
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
surnukirst
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
loomine
ಸೃಷ್ಟಿ

-
krutsifiks
ಶಿಲುಬೆ

-
kurat
ದೆವ್ವ

-
jumal
ದೇವರು

-
hinduism
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
judaism
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditatsioon
ಧ್ಯಾನ

-
muumia
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
muslim
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
paavst
ಪೋಪ್

-
palve
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
preester
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
religioon
ಮತ

-
jumalateenistus
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
sünagoog
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
tempel
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
haud
ಸಮಾಧಿ