ಪ್ರಕೃತಿ     
Luonto

-

kaari +

ಕಮಾನು

-

talli +

ಕಣಜ

-

lahti +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

ranta +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

kupla +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

luola +

ಗುಹೆ

-

maatila +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

tuli +

ಬೆಂಕಿ

-

jalanjälki +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

maapallo +

ಭೂಮಂಡಲ

-

sato +

ಕೊಯ್ಲು

-

heinäpaalit +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

järvi +

ಕೆರೆ

-

lehti +

ಎಲೆ

-

vuori +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

valtameri +

ಸಾಗರ

-

panoraama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

kallio +

ಬಂಡೆ

-

lähde +

ಚಿಲುಮೆ

-

suo +

ಜೌಗು

-

puu +

ಮರ

-

puunrunko +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

laakso +

ಕಣಿವೆ

-

näkymä +

ನೋಟ

-

vesisuihku +

ಜಲಧಾರೆ

-

vesiputous +

ಜಲಪಾತ

-

aalto +

ಅಲೆ

-
kaari
ಕಮಾನು

-
talli
ಕಣಜ

-
lahti
ಕೊಲ್ಲಿ

-
ranta
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
kupla
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
luola
ಗುಹೆ

-
maatila
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
tuli
ಬೆಂಕಿ

-
jalanjälki
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
maapallo
ಭೂಮಂಡಲ

-
sato
ಕೊಯ್ಲು

-
heinäpaalit
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
järvi
ಕೆರೆ

-
lehti
ಎಲೆ

-
vuori
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
valtameri
ಸಾಗರ

-
panoraama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
kallio
ಬಂಡೆ

-
lähde
ಚಿಲುಮೆ

-
suo
ಜೌಗು

-
puu
ಮರ

-
puunrunko
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
laakso
ಕಣಿವೆ

-
näkymä
ನೋಟ

-
vesisuihku
ಜಲಧಾರೆ

-
vesiputous
ಜಲಪಾತ

-
aalto
ಅಲೆ