ಸೇನೆ     
Militaire

-

le porte-avions

ವಿಮಾನ ಹೊರುವ ಜಹಜು

-

la munition

ಸ್ಪೋಟಕಗಳು

-

l'armement

ಕವಚ

-

l'armée

ಸೈನ್ಯ

-

l'arrestation

ಬಂಧನ

-

la bombe atomique

ಅಣು ಬಾಂಬ್

-

l'attaque

ಆಕ್ರಮಣ

-

les barbelés

ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ

-

l'explosion

ಸ್ಪೋಟ

-

la bombe

ಸಿಡಿಗುಂಡು

-

le canon

ಫಿರಂಗಿ

-

la cartouche

ತೋಟಾ

-

le blason

ಲಾಂಛನ

-

la défense

ರಕ್ಷಣೆ

-

la lutte

ಯುದ್ಧ

-

le chasseur-bombardier

ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

-

le masque à gaz

ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ

-

la garde

ಬೆಂಗಾವಲು

-

la grenade à main

ಕೈಸಿಡಿಗುಂಡು

-

les menottes

ಕೈಕೋಳ

-

le casque

ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-

la marche

ಪಥಸಂಚಲನ

-

la médaille

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ

-

l'armée

ಸೇನೆ

-

la marine

ನೌಕಾತಂಡ

-

la paix

ಶಾಂತಿ

-

le pilote

ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ

-

le pistolet

ಕೈಕೋವಿ

-

le revolver

ಸುತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲು

-

le fusil

ತುಪಾಕಿ

-

la fusée

ಕ್ಷಿಪಣಿ

-

le tireur

ಗುರಿಗಾರ

-

le tir

ಗುಂಡು ಹೊಡೆತ

-

le soldat

ಸೈನಿಕ

-

le sous-marin

ಜಲಾಂತರ ನೌಕೆ

-

la surveillance

ಕಣ್ಗಾವಲು

-

l'épée

ಖಡ್ಗ

-

le char (d'assaut)

ಫಿರಂಗಿ ರಥ

-

l'uniforme

ಸಮವಸ್ತ್ರ

-

la victoire

ಗೆಲುವು

-

le vainqueur

ಜಯಶಾಲಿ

-
le porte-avions
ವಿಮಾನ ಹೊರುವ ಜಹಜು

-
la munition
ಸ್ಪೋಟಕಗಳು

-
l'armement
ಕವಚ

-
l'armée
ಸೈನ್ಯ

-
l'arrestation
ಬಂಧನ

-
la bombe atomique
ಅಣು ಬಾಂಬ್

-
l'attaque
ಆಕ್ರಮಣ

-
les barbelés
ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ

-
l'explosion
ಸ್ಪೋಟ

-
la bombe
ಸಿಡಿಗುಂಡು

-
le canon
ಫಿರಂಗಿ

-
la cartouche
ತೋಟಾ

-
le blason
ಲಾಂಛನ

-
la défense
ರಕ್ಷಣೆ

-
la destruction
ನಾಶ

-
la lutte
ಯುದ್ಧ

-
le chasseur-bombardier
ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

-
le masque à gaz
ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ

-
la garde
ಬೆಂಗಾವಲು

-
la grenade à main
ಕೈಸಿಡಿಗುಂಡು

-
les menottes
ಕೈಕೋಳ

-
le casque
ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-
la marche
ಪಥಸಂಚಲನ

-
la médaille
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ

-
l'armée
ಸೇನೆ

-
la marine
ನೌಕಾತಂಡ

-
la paix
ಶಾಂತಿ

-
le pilote
ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ

-
le pistolet
ಕೈಕೋವಿ

-
le revolver
ಸುತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲು

-
le fusil
ತುಪಾಕಿ

-
la fusée
ಕ್ಷಿಪಣಿ

-
le tireur
ಗುರಿಗಾರ

-
le tir
ಗುಂಡು ಹೊಡೆತ

-
le soldat
ಸೈನಿಕ

-
le sous-marin
ಜಲಾಂತರ ನೌಕೆ

-
la surveillance
ಕಣ್ಗಾವಲು

-
l'épée
ಖಡ್ಗ

-
le char (d'assaut)
ಫಿರಂಗಿ ರಥ

-
l'uniforme
ಸಮವಸ್ತ್ರ

-
la victoire
ಗೆಲುವು

-
le vainqueur
ಜಯಶಾಲಿ