ದೇಹ     
Corps humain

-

le bras

ತೋಳು

-

le dos

ಬೆನ್ನು

-

la tête chauve

ಬೊಕ್ಕ ತಲೆ

-

la barbe

ಗಡ್ಡ

-

le sang

ರಕ್ತ

-

l'os

ಮೂಳೆ

-

les fesses

ಪೃಷ್ಠ

-

la tresse

ಜಡೆ

-

le cerveau

ಮಿದುಳು

-

le sein

ಸ್ತನ

-

l'oreille

ಕಿವಿ

-

l'œil

ಕಣ್ಣು

-

le visage

ಮುಖ

-

le doigt

ಬೆರಳು

-

l'empreinte digitale

ಬೆರಳಚ್ಚು

-

le poing

ಮುಷ್ಠಿ

-

le pied

ಪಾದ

-

les cheveux

ಕೂದಲು

-

la coiffure

ಕ್ಷೌರ

-

la tête

ತಲೆ

-

le cœur

ಹೃದಯ

-

l'index

ತೋರುಬೆರಳು

-

le rein

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ

-

le genou

ಮಂಡಿ

-

la jambe

ಕಾಲು

-

la lèvre

ತುಟಿ

-

la bouche

ಬಾಯಿ

-

la mèche de cheveux

ಮುಂಗುರುಳು

-

le squelette

ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ

-

la peau

ಚರ್ಮ

-

le crâne

ತಲೆಬುರುಡೆ

-

le tatouage

ಹಚ್ಚೆ

-

la gorge

ಗಂಟಲು

-

le pouce

ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು

-

l'orteil

ಕಾಲ್ಬೆರಳು

-

la langue

ನಾಲಗೆ

-

la dent

ಹಲ್ಲು

-

la perruque

ಕೂದಲ ಟೋಪಿ

-
le bras
ತೋಳು

-
le dos
ಬೆನ್ನು

-
la tête chauve
ಬೊಕ್ಕ ತಲೆ

-
la barbe
ಗಡ್ಡ

-
le sang
ರಕ್ತ

-
l'os
ಮೂಳೆ

-
les fesses
ಪೃಷ್ಠ

-
la tresse
ಜಡೆ

-
le cerveau
ಮಿದುಳು

-
le sein
ಸ್ತನ

-
l'oreille
ಕಿವಿ

-
l'œil
ಕಣ್ಣು

-
le visage
ಮುಖ

-
le doigt
ಬೆರಳು

-
l'empreinte digitale
ಬೆರಳಚ್ಚು

-
le poing
ಮುಷ್ಠಿ

-
le pied
ಪಾದ

-
les cheveux
ಕೂದಲು

-
la coiffure
ಕ್ಷೌರ

-
la main
ಕೈ

-
la tête
ತಲೆ

-
le cœur
ಹೃದಯ

-
l'index
ತೋರುಬೆರಳು

-
le rein
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ

-
le genou
ಮಂಡಿ

-
la jambe
ಕಾಲು

-
la lèvre
ತುಟಿ

-
la bouche
ಬಾಯಿ

-
la mèche de cheveux
ಮುಂಗುರುಳು

-
le squelette
ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ

-
la peau
ಚರ್ಮ

-
le crâne
ತಲೆಬುರುಡೆ

-
le tatouage
ಹಚ್ಚೆ

-
la gorge
ಗಂಟಲು

-
le pouce
ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು

-
l'orteil
ಕಾಲ್ಬೆರಳು

-
la langue
ನಾಲಗೆ

-
la dent
ಹಲ್ಲು

-
la perruque
ಕೂದಲ ಟೋಪಿ