ಪ್ರಕೃತಿ     
Nature

-

l'arc +

ಕಮಾನು

-

l'étable +

ಕಣಜ

-

la baie +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

la plage +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

la bulle +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

la grotte +

ಗುಹೆ

-

la ferme +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

le feu +

ಬೆಂಕಿ

-

la trace +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

le globe +

ಭೂಮಂಡಲ

-

la récolte +

ಕೊಯ್ಲು

-

la balle de foin +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

le lac +

ಕೆರೆ

-

la feuille +

ಎಲೆ

-

la montagne +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

l'océan +

ಸಾಗರ

-

le panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

le rocher +

ಬಂಡೆ

-

la source +

ಚಿಲುಮೆ

-

le marais +

ಜೌಗು

-

l'arbre +

ಮರ

-

le tronc d'arbre +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

la vallée +

ಕಣಿವೆ

-

le point de vue +

ನೋಟ

-

le jet d'eau +

ಜಲಧಾರೆ

-

la chute d'eau +

ಜಲಪಾತ

-

la vague +

ಅಲೆ

-
l'arc
ಕಮಾನು

-
l'étable
ಕಣಜ

-
la baie
ಕೊಲ್ಲಿ

-
la plage
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
la bulle
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
la grotte
ಗುಹೆ

-
la ferme
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
le feu
ಬೆಂಕಿ

-
la trace
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
le globe
ಭೂಮಂಡಲ

-
la récolte
ಕೊಯ್ಲು

-
la balle de foin
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
le lac
ಕೆರೆ

-
la feuille
ಎಲೆ

-
la montagne
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
l'océan
ಸಾಗರ

-
le panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
le rocher
ಬಂಡೆ

-
la source
ಚಿಲುಮೆ

-
le marais
ಜೌಗು

-
l'arbre
ಮರ

-
le tronc d'arbre
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
la vallée
ಕಣಿವೆ

-
le point de vue
ನೋಟ

-
le jet d'eau
ಜಲಧಾರೆ

-
la chute d'eau
ಜಲಪಾತ

-
la vague
ಅಲೆ