ಸಸ್ಯಗಳು     
Plantes

-

le bambou +

ಬೊಂಬು

-

la fleur +

ಹೂವು

-

le bouquet de fleurs +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

la branche +

ರೆಂಬೆ

-

le bourgeon +

ಮೊಗ್ಗು

-

le cactus +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

le trèfle +

ಕ್ಲೋವರ್

-

la pomme de pin +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

le bleuet +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

le crocus +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

la jonquille +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

la marguerite +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

le pissenlit +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

la fleur +

ಹೂವು

-

le feuillage +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

les céréales +

ಕಾಳು

-

l'herbe +

ಹುಲ್ಲು

-

la croissance +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

la jacinthe +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

le gazon +

ಹಸಲೆ

-

le lys +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

la graine de lin +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

le champignon +

ಅಣಬೆ

-

l'olivier +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

le palmier +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

la pensée +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

le pêcher +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

la plante +

ಗಿಡ

-

le coquelicot +

ಗಸಗಸೆ

-

la racine +

ಬೇರು

-

la rose +

ಗುಲಾಬಿ

-

la graine +

ಬೀಜ

-

le perce-neige +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

le tournesol +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

l'épine +

ಮುಳ್ಳು

-

le tronc +

ಕಾಂಡ

-

la tulipe +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

le nénuphar +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

le blé +

ಗೋಧಿ

-
le bambou
ಬೊಂಬು

-
la fleur
ಹೂವು

-
le bouquet de fleurs
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
la branche
ರೆಂಬೆ

-
le bourgeon
ಮೊಗ್ಗು

-
le cactus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
le trèfle
ಕ್ಲೋವರ್

-
la pomme de pin
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
le bleuet
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
le crocus
ಕ್ರೋಕಸ್

-
la jonquille
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
la marguerite
ಡೇಯ್ಸಿ

-
le pissenlit
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
la fleur
ಹೂವು

-
le feuillage
ಎಲೆಗುಂಪು

-
les céréales
ಕಾಳು

-
l'herbe
ಹುಲ್ಲು

-
la croissance
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
la jacinthe
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
le gazon
ಹಸಲೆ

-
le lys
ಲಿಲ್ಲಿ

-
la graine de lin
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
le champignon
ಅಣಬೆ

-
l'olivier
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
le palmier
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
la pensée
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
le pêcher
ಪೀಚ್ ಮರ

-
la plante
ಗಿಡ

-
le coquelicot
ಗಸಗಸೆ

-
la racine
ಬೇರು

-
la rose
ಗುಲಾಬಿ

-
la graine
ಬೀಜ

-
le perce-neige
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
le tournesol
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
l'épine
ಮುಳ್ಳು

-
le tronc
ಕಾಂಡ

-
la tulipe
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
le nénuphar
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
le blé
ಗೋಧಿ