ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Termes abstraits

-

l'administration +

ಆಡಳಿತ

-

la publicité +

ಜಾಹೀರಾತು

-

la flèche +

ಬಾಣ

-

l'interdiction +

ನಿಷೇಧ

-

la carrière +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

le milieu +

ಕೇಂದ್ರ

-

le choix +

ಆಯ್ಕೆ

-

la collaboration +

ಸಹಯೋಗ

-

la couleur +

ಬಣ್ಣ

-

le contact +

ಸಂಪರ್ಕ

-

le danger +

ಅಪಾಯ

-

la déclaration d'amour +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

le déclin +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

la définition +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

la différence +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

la difficulté +

ಕಷ್ಟ

-

la direction +

ದಿಕ್ಕು

-

la découverte +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

le désordre +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

le lointain +

ದೂರ

-

la distance +

ಅಂತರ

-

la diversité +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

l'effort +

ಪ್ರಯಾಸ

-

l'exploration +

ಶೋಧನೆ

-

la chute +

ಬೀಳು

-

la force +

ಶಕ್ತಿ

-

le parfum +

ಸುವಾಸನೆ

-

la liberté +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

le fantôme +

ಭೂತ

-

la moitié +

ಅರ್ಧ

-

la hauteur +

ಎತ್ತರ

-

l'aide +

ಸಹಾಯ

-

la cachette +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

la patrie +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

l'hygiène +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

l'idée +

ಆಲೋಚನೆ

-

l'illusion +

ಭ್ರಮೆ

-

l'imagination +

ಕಲ್ಪನೆ

-

l'intelligence +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

l'invitation +

ಆಹ್ವಾನ

-

la justice +

ನ್ಯಾಯ

-

la lumière +

ಬೆಳಕು

-

le regard +

ನೋಟ

-

la perte +

ನಷ್ಟ

-

l'agrandissement +

ವರ್ಧನೆ

-

l'erreur +

ತಪ್ಪು

-

l'assassinat +

ಕೊಲೆ

-

la nation +

ದೇಶ

-

la nouveauté +

ಹೊಸತನ

-

la possibilité +

ಆಯ್ಕೆ

-

la patience +

ಸಹನೆ

-

la planification +

ಯೋಜನೆ

-

le problème +

ತೊಡಕು

-

la protection +

ರಕ್ಷಣೆ

-

le reflet +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

la république +

ಗಣತಂತ್ರ

-

le risque +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

la sécurité +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

le secret +

ಗುಟ್ಟು

-

le sexe +

ಲಿಂಗ

-

l'ombre +

ನೆರಳು

-

la taille +

ಗಾತ್ರ

-

la solidarité +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

le succès +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

le support +

ಆಧಾರ

-

la tradition +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

le poids +

ತೂಕ

-
l'administration
ಆಡಳಿತ

-
la publicité
ಜಾಹೀರಾತು

-
la flèche
ಬಾಣ

-
l'interdiction
ನಿಷೇಧ

-
la carrière
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
le milieu
ಕೇಂದ್ರ

-
le choix
ಆಯ್ಕೆ

-
la collaboration
ಸಹಯೋಗ

-
la couleur
ಬಣ್ಣ

-
le contact
ಸಂಪರ್ಕ

-
le danger
ಅಪಾಯ

-
la déclaration d'amour
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
le déclin
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
la définition
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
la différence
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
la difficulté
ಕಷ್ಟ

-
la direction
ದಿಕ್ಕು

-
la découverte
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
le désordre
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
le lointain
ದೂರ

-
la distance
ಅಂತರ

-
la diversité
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
l'effort
ಪ್ರಯಾಸ

-
l'exploration
ಶೋಧನೆ

-
la chute
ಬೀಳು

-
la force
ಶಕ್ತಿ

-
le parfum
ಸುವಾಸನೆ

-
la liberté
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
le fantôme
ಭೂತ

-
la moitié
ಅರ್ಧ

-
la hauteur
ಎತ್ತರ

-
l'aide
ಸಹಾಯ

-
la cachette
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
la patrie
ತಾಯ್ನಾಡು

-
l'hygiène
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
l'idée
ಆಲೋಚನೆ

-
l'illusion
ಭ್ರಮೆ

-
l'imagination
ಕಲ್ಪನೆ

-
l'intelligence
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
l'invitation
ಆಹ್ವಾನ

-
la justice
ನ್ಯಾಯ

-
la lumière
ಬೆಳಕು

-
le regard
ನೋಟ

-
la perte
ನಷ್ಟ

-
l'agrandissement
ವರ್ಧನೆ

-
l'erreur
ತಪ್ಪು

-
l'assassinat
ಕೊಲೆ

-
la nation
ದೇಶ

-
la nouveauté
ಹೊಸತನ

-
la possibilité
ಆಯ್ಕೆ

-
la patience
ಸಹನೆ

-
la planification
ಯೋಜನೆ

-
le problème
ತೊಡಕು

-
la protection
ರಕ್ಷಣೆ

-
le reflet
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
la république
ಗಣತಂತ್ರ

-
le risque
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
la sécurité
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
le secret
ಗುಟ್ಟು

-
le sexe
ಲಿಂಗ

-
l'ombre
ನೆರಳು

-
la taille
ಗಾತ್ರ

-
la solidarité
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
le succès
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
le support
ಆಧಾರ

-
la tradition
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
le poids
ತೂಕ