ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Termes abstraits

-

l'administration

ಆಡಳಿತ

-

la publicité

ಜಾಹೀರಾತು

-

la flèche

ಬಾಣ

-

l'interdiction

ನಿಷೇಧ

-

la carrière

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

le milieu

ಕೇಂದ್ರ

-

le choix

ಆಯ್ಕೆ

-

la collaboration

ಸಹಯೋಗ

-

la couleur

ಬಣ್ಣ

-

le contact

ಸಂಪರ್ಕ

-

le danger

ಅಪಾಯ

-

la déclaration d'amour

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

le déclin

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

la définition

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

la différence

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

la difficulté

ಕಷ್ಟ

-

la direction

ದಿಕ್ಕು

-

la découverte

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

le désordre

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

la distance

ಅಂತರ

-

la diversité

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

l'effort

ಪ್ರಯಾಸ

-

l'exploration

ಶೋಧನೆ

-

la chute

ಬೀಳು

-

la force

ಶಕ್ತಿ

-

le parfum

ಸುವಾಸನೆ

-

la liberté

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

la moitié

ಅರ್ಧ

-

la hauteur

ಎತ್ತರ

-

l'aide

ಸಹಾಯ

-

la cachette

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

la patrie

ತಾಯ್ನಾಡು

-

l'hygiène

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

l'idée

ಆಲೋಚನೆ

-

l'illusion

ಭ್ರಮೆ

-

l'imagination

ಕಲ್ಪನೆ

-

l'intelligence

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

l'invitation

ಆಹ್ವಾನ

-

la justice

ನ್ಯಾಯ

-

la lumière

ಬೆಳಕು

-

le regard

ನೋಟ

-

la perte

ನಷ್ಟ

-

l'agrandissement

ವರ್ಧನೆ

-

l'erreur

ತಪ್ಪು

-

l'assassinat

ಕೊಲೆ

-

la nation

ದೇಶ

-

la nouveauté

ಹೊಸತನ

-

la possibilité

ಆಯ್ಕೆ

-

la patience

ಸಹನೆ

-

la planification

ಯೋಜನೆ

-

le problème

ತೊಡಕು

-

la protection

ರಕ್ಷಣೆ

-

le reflet

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

la république

ಗಣತಂತ್ರ

-

le risque

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

la sécurité

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

le secret

ಗುಟ್ಟು

-

le sexe

ಲಿಂಗ

-

l'ombre

ನೆರಳು

-

la taille

ಗಾತ್ರ

-

la solidarité

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

le succès

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

le support

ಆಧಾರ

-

la tradition

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

le poids

ತೂಕ

-
l'administration
ಆಡಳಿತ

-
la publicité
ಜಾಹೀರಾತು

-
la flèche
ಬಾಣ

-
l'interdiction
ನಿಷೇಧ

-
la carrière
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
le milieu
ಕೇಂದ್ರ

-
le choix
ಆಯ್ಕೆ

-
la collaboration
ಸಹಯೋಗ

-
la couleur
ಬಣ್ಣ

-
le contact
ಸಂಪರ್ಕ

-
le danger
ಅಪಾಯ

-
la déclaration d'amour
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
le déclin
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
la définition
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
la différence
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
la difficulté
ಕಷ್ಟ

-
la direction
ದಿಕ್ಕು

-
la découverte
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
le désordre
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
le lointain
ದೂರ

-
la distance
ಅಂತರ

-
la diversité
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
l'effort
ಪ್ರಯಾಸ

-
l'exploration
ಶೋಧನೆ

-
la chute
ಬೀಳು

-
la force
ಶಕ್ತಿ

-
le parfum
ಸುವಾಸನೆ

-
la liberté
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
le fantôme
ಭೂತ

-
la moitié
ಅರ್ಧ

-
la hauteur
ಎತ್ತರ

-
l'aide
ಸಹಾಯ

-
la cachette
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
la patrie
ತಾಯ್ನಾಡು

-
l'hygiène
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
l'idée
ಆಲೋಚನೆ

-
l'illusion
ಭ್ರಮೆ

-
l'imagination
ಕಲ್ಪನೆ

-
l'intelligence
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
l'invitation
ಆಹ್ವಾನ

-
la justice
ನ್ಯಾಯ

-
la lumière
ಬೆಳಕು

-
le regard
ನೋಟ

-
la perte
ನಷ್ಟ

-
l'agrandissement
ವರ್ಧನೆ

-
l'erreur
ತಪ್ಪು

-
l'assassinat
ಕೊಲೆ

-
la nation
ದೇಶ

-
la nouveauté
ಹೊಸತನ

-
la possibilité
ಆಯ್ಕೆ

-
la patience
ಸಹನೆ

-
la planification
ಯೋಜನೆ

-
le problème
ತೊಡಕು

-
la protection
ರಕ್ಷಣೆ

-
le reflet
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
la république
ಗಣತಂತ್ರ

-
le risque
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
la sécurité
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
le secret
ಗುಟ್ಟು

-
le sexe
ಲಿಂಗ

-
l'ombre
ನೆರಳು

-
la taille
ಗಾತ್ರ

-
la solidarité
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
le succès
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
le support
ಆಧಾರ

-
la tradition
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
le poids
ತೂಕ