ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Matériaux

-

le cuivre

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

le ciment

ಸಿಮೆಂಟ್

-

la céramique

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

le tissu

ಅರಿವೆ

-

l'étoffe

ಬಟ್ಟೆ

-

le coton

ಹತ್ತಿ

-

le cristal

ಹರಳು

-

la saleté

ಕೊಳೆ

-

la colle

ಗೋಂದು

-

le cuir

ಚರ್ಮ

-

le métal

ಲೋಹ

-

l'huile

ಎಣ್ಣೆ

-

la poudre

ಹುಡಿ

-

le sel

ಉಪ್ಪು

-

le sable

ಮರಳು

-

la ferraille

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

l'argent

ಬೆಳ್ಳಿ

-

la pierre

ಕಲ್ಲು

-

la paille

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

la laine

ಉಣ್ಣೆ

-
le cuivre
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
le ciment
ಸಿಮೆಂಟ್

-
la céramique
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
le tissu
ಅರಿವೆ

-
l'étoffe
ಬಟ್ಟೆ

-
le coton
ಹತ್ತಿ

-
le cristal
ಹರಳು

-
la saleté
ಕೊಳೆ

-
la colle
ಗೋಂದು

-
le cuir
ಚರ್ಮ

-
le métal
ಲೋಹ

-
l'huile
ಎಣ್ಣೆ

-
la poudre
ಹುಡಿ

-
le sel
ಉಪ್ಪು

-
le sable
ಮರಳು

-
la ferraille
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
l'argent
ಬೆಳ್ಳಿ

-
la pierre
ಕಲ್ಲು

-
la paille
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
le bois
ಮರ

-
la laine
ಉಣ್ಣೆ