ಹವಾಮಾನ     
Météo

-

le baromètre +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

le nuage +

ಮೋಡ

-

le froid +

ಚಳಿ

-

le croissant de lune +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

l'obscurité +

ಕತ್ತಲು

-

la sécheresse +

ಬರ

-

la terre +

ಭೂಮಿ

-

le brouillard +

ಮಂಜು

-

le gel +

ಕಡು ಹಿಮ

-

le verglas +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

la chaleur +

ಶಾಖ

-

l'ouragan +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

la stalactite +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

la foudre +

ಮಿಂಚು

-

le/la météorite +

ಉಲ್ಕೆ

-

la lune +

ಚಂದ್ರ

-

l'arc-en-ciel +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

la goutte d'eau +

ಮಳೆಹನಿ

-

la neige +

ಹಿಮ

-

le flocon de neige +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

le bonhomme de neige +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

l'étoile +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

l'orage +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

l'onde de tempête +

ಪ್ರವಾಹ

-

le soleil +

ಸೂರ್ಯ

-

le rayon de soleil +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

le crépuscule +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

le thermomètre +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

l'orage +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

la tombée de la nuit +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

le temps +

ಹವಾಮಾನ

-

l'humidité +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

le vent +

ಗಾಳಿ

-
le baromètre
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
le nuage
ಮೋಡ

-
le froid
ಚಳಿ

-
le croissant de lune
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
l'obscurité
ಕತ್ತಲು

-
la sécheresse
ಬರ

-
la terre
ಭೂಮಿ

-
le brouillard
ಮಂಜು

-
le gel
ಕಡು ಹಿಮ

-
le verglas
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
la chaleur
ಶಾಖ

-
l'ouragan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
la stalactite
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
la foudre
ಮಿಂಚು

-
le/la météorite
ಉಲ್ಕೆ

-
la lune
ಚಂದ್ರ

-
l'arc-en-ciel
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
la goutte d'eau
ಮಳೆಹನಿ

-
la neige
ಹಿಮ

-
le flocon de neige
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
le bonhomme de neige
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
l'étoile
ನಕ್ಷತ್ರ

-
l'orage
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
l'onde de tempête
ಪ್ರವಾಹ

-
le soleil
ಸೂರ್ಯ

-
le rayon de soleil
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
le crépuscule
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
le thermomètre
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
l'orage
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
la tombée de la nuit
ನಸು ಬೆಳಕು

-
le temps
ಹವಾಮಾನ

-
l'humidité
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
le vent
ಗಾಳಿ