ಖರೀದಿ     
Shopping

-

la boulangerie +

ಬೇಕರಿ

-

le code-barres +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

la librairie +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

le café +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

la droguerie +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

le nettoyage à sec +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

le fleuriste +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

le cadeau +

ಉಡುಗೊರೆ

-

le marché +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

la halle +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

le kiosque à journaux +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

la pharmacie +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

le bureau de poste +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

la poterie +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

la vente +

ಮಾರಾಟ

-

la boutique +

ಅಂಗಡಿ

-

les achats +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

le sac +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

le panier +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

le caddie +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

le shopping +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
la boulangerie
ಬೇಕರಿ

-
le code-barres
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
la librairie
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
le café
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
la droguerie
ಔಷಧಾಗಾರ

-
le nettoyage à sec
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
le fleuriste
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
le cadeau
ಉಡುಗೊರೆ

-
le marché
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
la halle
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
le kiosque à journaux
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
la pharmacie
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
le bureau de poste
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
la poterie
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
la vente
ಮಾರಾಟ

-
la boutique
ಅಂಗಡಿ

-
les achats
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
le sac
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
le panier
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
le caddie
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
le shopping
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ