ಸಂಗೀತ     
Musique

-

l'accordéon +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

la balalaïka +

ಬಲಲೈಕಾ

-

le groupe +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

le banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

la clarinette +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

le concert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

le tambour +

ಮದ್ದಲೆ

-

la batterie +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

la flûte +

ಕೊಳಲು

-

le piano à queue +

ಪಿಯಾನೊ

-

la guitare +

ಗಿಟಾರ್

-

la salle +

ಸಭಾಂಗಣ

-

le synthétiseur +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

l'harmonica +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

la musique +

ಸಂಗೀತ

-

le pupitre +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

la note +

ಸ್ವರ

-

l'orgue +

ಆರ್ಗನ್

-

le piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

le saxophone +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

le chanteur +

ಹಾಡುಗಾರ

-

la corde +

ತಂತಿ

-

la trompette +

ತುತ್ತೂರಿ

-

le trompettiste +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

le violon +

ಪಿಟೀಲು

-

l'étui à violon +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

le xylophone +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
l'accordéon
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
la balalaïka
ಬಲಲೈಕಾ

-
le groupe
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
le banjo
ಬಾಂಜೊ

-
la clarinette
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
le concert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
le tambour
ಮದ್ದಲೆ

-
la batterie
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
la flûte
ಕೊಳಲು

-
le piano à queue
ಪಿಯಾನೊ

-
la guitare
ಗಿಟಾರ್

-
la salle
ಸಭಾಂಗಣ

-
le synthétiseur
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
l'harmonica
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
la musique
ಸಂಗೀತ

-
le pupitre
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
la note
ಸ್ವರ

-
l'orgue
ಆರ್ಗನ್

-
le piano
ಪಿಯಾನೊ

-
le saxophone
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
le chanteur
ಹಾಡುಗಾರ

-
la corde
ತಂತಿ

-
la trompette
ತುತ್ತೂರಿ

-
le trompettiste
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
le violon
ಪಿಟೀಲು

-
l'étui à violon
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
le xylophone
ಸೈಲೋಫೋನ್