ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Petits animaux

-

la fourmi +

ಇರುವೆ

-

le scarabée +

ಜೀರುಂಡೆ

-

l'oiseau +

ಪಕ್ಷಿ

-

la cage à oiseaux +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

le nichoir +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

le bourdon +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

le papillon +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

la chenille +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

le mille-pattes +

ಜರಿ

-

le crabe +

ಏಡಿ

-

la mouche +

ನೊಣ

-

la grenouille +

ಕಪ್ಪೆ

-

le poisson rouge +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

la sauterelle +

ಮಿಡಿತೆ

-

le cochon d'Inde +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

le hamster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

le hérisson +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

le colibri +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

l'iguane +

ಉಡ

-

l'insecte +

ಕೀಟ

-

la méduse +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

le chaton +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

la coccinelle +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

le lézard +

ಹಲ್ಲಿ

-

le puceron +

ಹೇನು

-

la marmotte +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

le moustique +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

la souris +

ಇಲಿ

-

l'huître +

ಸಿಂಪಿ

-

le scorpion +

ಚೇಳು

-

l'hippocampe +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

la coquille +

ಚಿಪ್ಪು

-

la crevette +

ಸೀಗಡಿ

-

l'araignée +

ಜೇಡ

-

la toile d'araignée +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

l'étoile de mer +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

la guêpe +

ಕಣಜ

-
la fourmi
ಇರುವೆ

-
le scarabée
ಜೀರುಂಡೆ

-
l'oiseau
ಪಕ್ಷಿ

-
la cage à oiseaux
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
le nichoir
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
le bourdon
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
le papillon
ಚಿಟ್ಟೆ

-
la chenille
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
le mille-pattes
ಜರಿ

-
le crabe
ಏಡಿ

-
la mouche
ನೊಣ

-
la grenouille
ಕಪ್ಪೆ

-
le poisson rouge
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
la sauterelle
ಮಿಡಿತೆ

-
le cochon d'Inde
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
le hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
le hérisson
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
le colibri
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
l'iguane
ಉಡ

-
l'insecte
ಕೀಟ

-
la méduse
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
le chaton
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
la coccinelle
ಲೇಡಿಬಗ್

-
le lézard
ಹಲ್ಲಿ

-
le puceron
ಹೇನು

-
la marmotte
ಮಾರ್ಮಟ್

-
le moustique
ಸೊಳ್ಳೆ

-
la souris
ಇಲಿ

-
l'huître
ಸಿಂಪಿ

-
le scorpion
ಚೇಳು

-
l'hippocampe
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
la coquille
ಚಿಪ್ಪು

-
la crevette
ಸೀಗಡಿ

-
l'araignée
ಜೇಡ

-
la toile d'araignée
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
l'étoile de mer
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
la guêpe
ಕಣಜ