ಹವಾಮಾನ     
Időjárás

-

barométer

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

felhő

ಮೋಡ

-

hideg

ಚಳಿ

-

félhold

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

sötétség

ಕತ್ತಲು

-

föld

ಭೂಮಿ

-

köd

ಮಂಜು

-

fagy

ಕಡು ಹಿಮ

-

tükörjég

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

hőség

ಶಾಖ

-

hurrikán

ಚಂಡಮಾರುತ

-

jégcsap

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

villám

ಮಿಂಚು

-

hullócsillag

ಉಲ್ಕೆ

-

hold

ಚಂದ್ರ

-

szivárvány

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

esőcsepp

ಮಳೆಹನಿ

-

ಹಿಮ

-

hópehely

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

hóember

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

csillag

ನಕ್ಷತ್ರ

-

vihar

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

áradat

ಪ್ರವಾಹ

-

nap

ಸೂರ್ಯ

-

napsugár

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

naplemente

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

hőmérő

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

zivatar

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

szürkület

ನಸು ಬೆಳಕು

-

időjárás

ಹವಾಮಾನ

-

nedves körülmények

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

szél

ಗಾಳಿ

-
barométer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
felhő
ಮೋಡ

-
hideg
ಚಳಿ

-
félhold
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
sötétség
ಕತ್ತಲು

-
szárazság
ಬರ

-
föld
ಭೂಮಿ

-
köd
ಮಂಜು

-
fagy
ಕಡು ಹಿಮ

-
tükörjég
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
hőség
ಶಾಖ

-
hurrikán
ಚಂಡಮಾರುತ

-
jégcsap
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
villám
ಮಿಂಚು

-
hullócsillag
ಉಲ್ಕೆ

-
hold
ಚಂದ್ರ

-
szivárvány
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
esőcsepp
ಮಳೆಹನಿ

-

ಹಿಮ

-
hópehely
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
hóember
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
csillag
ನಕ್ಷತ್ರ

-
vihar
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
áradat
ಪ್ರವಾಹ

-
nap
ಸೂರ್ಯ

-
napsugár
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
naplemente
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
hőmérő
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
zivatar
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
szürkület
ನಸು ಬೆಳಕು

-
időjárás
ಹವಾಮಾನ

-
nedves körülmények
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
szél
ಗಾಳಿ