ಖರೀದಿ     
Belanja

-

toko roti +

ಬೇಕರಿ

-

kode bar +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

toko buku +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kafe +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

toko obat +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

binatu +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

toko bunga +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

hadiah +

ಉಡುಗೊರೆ

-

pasar +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

lorong pasar +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

stan koran +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

apotek +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

kantor pos +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

keramik +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

penjualan +

ಮಾರಾಟ

-

toko +

ಅಂಗಡಿ

-

belanja +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

tas belanja +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

keranjang belanja +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

kereta belanja +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

wisata belanja +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
toko roti
ಬೇಕರಿ

-
kode bar
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
toko buku
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kafe
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
toko obat
ಔಷಧಾಗಾರ

-
binatu
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
toko bunga
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
hadiah
ಉಡುಗೊರೆ

-
pasar
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
lorong pasar
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
stan koran
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
apotek
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
kantor pos
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
keramik
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
penjualan
ಮಾರಾಟ

-
toko
ಅಂಗಡಿ

-
belanja
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
tas belanja
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
keranjang belanja
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
kereta belanja
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
wisata belanja
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ