ಪ್ರಕೃತಿ     
Natura

-

l'arco +

ಕಮಾನು

-

il fienile +

ಕಣಜ

-

la baia +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

la spiaggia +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

la bolla +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

la grotta +

ಗುಹೆ

-

la fattoria +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

il fuoco +

ಬೆಂಕಿ

-

l'impronta +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

il globo +

ಭೂಮಂಡಲ

-

il raccolto +

ಕೊಯ್ಲು

-

la balla di fieno +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

il lago +

ಕೆರೆ

-

la foglia +

ಎಲೆ

-

la montagna +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

l'oceano +

ಸಾಗರ

-

il panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

le roccie +

ಬಂಡೆ

-

la sorgente +

ಚಿಲುಮೆ

-

la palude +

ಜೌಗು

-

l'albero +

ಮರ

-

il tronco d'albero +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

la valle +

ಕಣಿವೆ

-

la vista +

ನೋಟ

-

il getto d'acqua +

ಜಲಧಾರೆ

-

la cascata +

ಜಲಪಾತ

-

l'onda +

ಅಲೆ

-
l'arco
ಕಮಾನು

-
il fienile
ಕಣಜ

-
la baia
ಕೊಲ್ಲಿ

-
la spiaggia
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
la bolla
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
la grotta
ಗುಹೆ

-
la fattoria
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
il fuoco
ಬೆಂಕಿ

-
l'impronta
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
il globo
ಭೂಮಂಡಲ

-
il raccolto
ಕೊಯ್ಲು

-
la balla di fieno
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
il lago
ಕೆರೆ

-
la foglia
ಎಲೆ

-
la montagna
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
l'oceano
ಸಾಗರ

-
il panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
le roccie
ಬಂಡೆ

-
la sorgente
ಚಿಲುಮೆ

-
la palude
ಜೌಗು

-
l'albero
ಮರ

-
il tronco d'albero
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
la valle
ಕಣಿವೆ

-
la vista
ನೋಟ

-
il getto d'acqua
ಜಲಧಾರೆ

-
la cascata
ಜಲಪಾತ

-
l'onda
ಅಲೆ