ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Termini astratti

-

l'amministrazione

ಆಡಳಿತ

-

la pubblicità

ಜಾಹೀರಾತು

-

la freccia

ಬಾಣ

-

il divieto

ನಿಷೇಧ

-

la carriera

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

il centro

ಕೇಂದ್ರ

-

la scelta

ಆಯ್ಕೆ

-

la collaborazione

ಸಹಯೋಗ

-

il colore

ಬಣ್ಣ

-

il contatto

ಸಂಪರ್ಕ

-

il pericolo

ಅಪಾಯ

-

la dichiarazione d'amore

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

la decadenza

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

la definizione

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

la differenza

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

la difficoltà

ಕಷ್ಟ

-

la direzione

ದಿಕ್ಕು

-

la scoperta

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

il disordine

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

la distanza

ಅಂತರ

-

la varietà

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

lo sforzo

ಪ್ರಯಾಸ

-

l'esplorazione

ಶೋಧನೆ

-

la caduta

ಬೀಳು

-

la forza

ಶಕ್ತಿ

-

la fragranza

ಸುವಾಸನೆ

-

la libertà

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

il mezzo

ಅರ್ಧ

-

l'altezza

ಎತ್ತರ

-

l'aiuto

ಸಹಾಯ

-

il rifugio

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

la patria

ತಾಯ್ನಾಡು

-

l'igiene

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

l'idea

ಆಲೋಚನೆ

-

l'illusione

ಭ್ರಮೆ

-

l'immaginazione

ಕಲ್ಪನೆ

-

l'intelligenza

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

l'invito

ಆಹ್ವಾನ

-

la giustizia

ನ್ಯಾಯ

-

la luce

ಬೆಳಕು

-

lo sguardo

ನೋಟ

-

la perdita

ನಷ್ಟ

-

l'ingrandimento

ವರ್ಧನೆ

-

l'errore

ತಪ್ಪು

-

l'omicidio

ಕೊಲೆ

-

la nazione

ದೇಶ

-

la novità

ಹೊಸತನ

-

le possibilità

ಆಯ್ಕೆ

-

la pazienza

ಸಹನೆ

-

la pianificazione

ಯೋಜನೆ

-

il problema

ತೊಡಕು

-

la protezione

ರಕ್ಷಣೆ

-

il riflesso

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

la repubblica

ಗಣತಂತ್ರ

-

il rischio

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

la sicurezza

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

il segreto

ಗುಟ್ಟು

-

il sesso

ಲಿಂಗ

-

l'ombra

ನೆರಳು

-

la misura

ಗಾತ್ರ

-

la solidarietà

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

il successo

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

l'aiuto

ಆಧಾರ

-

la tradizione

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

il peso

ತೂಕ

-
l'amministrazione
ಆಡಳಿತ

-
la pubblicità
ಜಾಹೀರಾತು

-
la freccia
ಬಾಣ

-
il divieto
ನಿಷೇಧ

-
la carriera
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
il centro
ಕೇಂದ್ರ

-
la scelta
ಆಯ್ಕೆ

-
la collaborazione
ಸಹಯೋಗ

-
il colore
ಬಣ್ಣ

-
il contatto
ಸಂಪರ್ಕ

-
il pericolo
ಅಪಾಯ

-
la dichiarazione d'amore
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
la decadenza
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
la definizione
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
la differenza
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
la difficoltà
ಕಷ್ಟ

-
la direzione
ದಿಕ್ಕು

-
la scoperta
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
il disordine
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
la lontananza
ದೂರ

-
la distanza
ಅಂತರ

-
la varietà
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
lo sforzo
ಪ್ರಯಾಸ

-
l'esplorazione
ಶೋಧನೆ

-
la caduta
ಬೀಳು

-
la forza
ಶಕ್ತಿ

-
la fragranza
ಸುವಾಸನೆ

-
la libertà
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
il fantasma
ಭೂತ

-
il mezzo
ಅರ್ಧ

-
l'altezza
ಎತ್ತರ

-
l'aiuto
ಸಹಾಯ

-
il rifugio
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
la patria
ತಾಯ್ನಾಡು

-
l'igiene
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
l'idea
ಆಲೋಚನೆ

-
l'illusione
ಭ್ರಮೆ

-
l'immaginazione
ಕಲ್ಪನೆ

-
l'intelligenza
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
l'invito
ಆಹ್ವಾನ

-
la giustizia
ನ್ಯಾಯ

-
la luce
ಬೆಳಕು

-
lo sguardo
ನೋಟ

-
la perdita
ನಷ್ಟ

-
l'ingrandimento
ವರ್ಧನೆ

-
l'errore
ತಪ್ಪು

-
l'omicidio
ಕೊಲೆ

-
la nazione
ದೇಶ

-
la novità
ಹೊಸತನ

-
le possibilità
ಆಯ್ಕೆ

-
la pazienza
ಸಹನೆ

-
la pianificazione
ಯೋಜನೆ

-
il problema
ತೊಡಕು

-
la protezione
ರಕ್ಷಣೆ

-
il riflesso
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
la repubblica
ಗಣತಂತ್ರ

-
il rischio
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
la sicurezza
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
il segreto
ಗುಟ್ಟು

-
il sesso
ಲಿಂಗ

-
l'ombra
ನೆರಳು

-
la misura
ಗಾತ್ರ

-
la solidarietà
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
il successo
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
l'aiuto
ಆಧಾರ

-
la tradizione
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
il peso
ತೂಕ