ಹವಾಮಾನ     
Tempo

-

il barometro +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

la nuvola +

ಮೋಡ

-

il freddo +

ಚಳಿ

-

la mezzaluna +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

il buio +

ಕತ್ತಲು

-

la siccità +

ಬರ

-

la terra +

ಭೂಮಿ

-

la nebbia +

ಮಂಜು

-

il gelo +

ಕಡು ಹಿಮ

-

il ghiaccio +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

il calore +

ಶಾಖ

-

l'uragano +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

il ghiacciolo +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

il fulmine +

ಮಿಂಚು

-

la meteora +

ಉಲ್ಕೆ

-

la luna +

ಚಂದ್ರ

-

l'arcobaleno +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

la goccia di pioggia +

ಮಳೆಹನಿ

-

la neve +

ಹಿಮ

-

il fiocco di neve +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

il pupazzo di neve +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

la stella +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

la tempesta +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

la mareggiata +

ಪ್ರವಾಹ

-

il sole +

ಸೂರ್ಯ

-

il raggio di sole +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

il tramonto +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

il termometro +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

il temporale +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

il crepuscolo +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

il meteo +

ಹವಾಮಾನ

-

il bagnato +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

il vento +

ಗಾಳಿ

-
il barometro
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
la nuvola
ಮೋಡ

-
il freddo
ಚಳಿ

-
la mezzaluna
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
il buio
ಕತ್ತಲು

-
la siccità
ಬರ

-
la terra
ಭೂಮಿ

-
la nebbia
ಮಂಜು

-
il gelo
ಕಡು ಹಿಮ

-
il ghiaccio
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
il calore
ಶಾಖ

-
l'uragano
ಚಂಡಮಾರುತ

-
il ghiacciolo
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
il fulmine
ಮಿಂಚು

-
la meteora
ಉಲ್ಕೆ

-
la luna
ಚಂದ್ರ

-
l'arcobaleno
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
la goccia di pioggia
ಮಳೆಹನಿ

-
la neve
ಹಿಮ

-
il fiocco di neve
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
il pupazzo di neve
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
la stella
ನಕ್ಷತ್ರ

-
la tempesta
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
la mareggiata
ಪ್ರವಾಹ

-
il sole
ಸೂರ್ಯ

-
il raggio di sole
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
il tramonto
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
il termometro
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
il temporale
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
il crepuscolo
ನಸು ಬೆಳಕು

-
il meteo
ಹವಾಮಾನ

-
il bagnato
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
il vento
ಗಾಳಿ