ಹವಾಮಾನ     
Tempo

-

il barometro

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

la nuvola

ಮೋಡ

-

il freddo

ಚಳಿ

-

la mezzaluna

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

il buio

ಕತ್ತಲು

-

la terra

ಭೂಮಿ

-

la nebbia

ಮಂಜು

-

il gelo

ಕಡು ಹಿಮ

-

il ghiaccio

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

il calore

ಶಾಖ

-

l'uragano

ಚಂಡಮಾರುತ

-

il ghiacciolo

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

il fulmine

ಮಿಂಚು

-

la meteora

ಉಲ್ಕೆ

-

la luna

ಚಂದ್ರ

-

l'arcobaleno

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

la goccia di pioggia

ಮಳೆಹನಿ

-

la neve

ಹಿಮ

-

il fiocco di neve

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

il pupazzo di neve

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

la stella

ನಕ್ಷತ್ರ

-

la tempesta

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

la mareggiata

ಪ್ರವಾಹ

-

il sole

ಸೂರ್ಯ

-

il raggio di sole

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

il tramonto

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

il termometro

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

il temporale

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

il crepuscolo

ನಸು ಬೆಳಕು

-

il meteo

ಹವಾಮಾನ

-

il bagnato

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

il vento

ಗಾಳಿ

-
il barometro
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
la nuvola
ಮೋಡ

-
il freddo
ಚಳಿ

-
la mezzaluna
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
il buio
ಕತ್ತಲು

-
la siccità
ಬರ

-
la terra
ಭೂಮಿ

-
la nebbia
ಮಂಜು

-
il gelo
ಕಡು ಹಿಮ

-
il ghiaccio
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
il calore
ಶಾಖ

-
l'uragano
ಚಂಡಮಾರುತ

-
il ghiacciolo
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
il fulmine
ಮಿಂಚು

-
la meteora
ಉಲ್ಕೆ

-
la luna
ಚಂದ್ರ

-
l'arcobaleno
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
la goccia di pioggia
ಮಳೆಹನಿ

-
la neve
ಹಿಮ

-
il fiocco di neve
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
il pupazzo di neve
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
la stella
ನಕ್ಷತ್ರ

-
la tempesta
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
la mareggiata
ಪ್ರವಾಹ

-
il sole
ಸೂರ್ಯ

-
il raggio di sole
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
il tramonto
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
il termometro
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
il temporale
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
il crepuscolo
ನಸು ಬೆಳಕು

-
il meteo
ಹವಾಮಾನ

-
il bagnato
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
il vento
ಗಾಳಿ