ಖರೀದಿ     
Shopping

-

il panificio +

ಬೇಕರಿ

-

il codice a barre +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

la libreria +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

il caffè +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

la drogheria +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

la lavanderia +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

il negozio di fiori +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

il regalo +

ಉಡುಗೊರೆ

-

il mercato +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

il mercato coperto +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

l'edicola +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

la farmacia +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

l'ufficio postale +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

la ceramica +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

i saldi +

ಮಾರಾಟ

-

il negozio +

ಅಂಗಡಿ

-

lo shopping +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

la borsa della spesa +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

il cestino +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

il carrello della spesa +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

la giornata di shopping +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
il panificio
ಬೇಕರಿ

-
il codice a barre
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
la libreria
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
il caffè
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
la drogheria
ಔಷಧಾಗಾರ

-
la lavanderia
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
il negozio di fiori
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
il regalo
ಉಡುಗೊರೆ

-
il mercato
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
il mercato coperto
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
l'edicola
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
la farmacia
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
l'ufficio postale
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
la ceramica
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
i saldi
ಮಾರಾಟ

-
il negozio
ಅಂಗಡಿ

-
lo shopping
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
la borsa della spesa
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
il cestino
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
il carrello della spesa
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
la giornata di shopping
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ