ಸಂಗೀತ     
Musica

-

la fisarmonica +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

la balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

la banda +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

il banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

il clarinetto +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

il concerto +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

il tamburo +

ಮದ್ದಲೆ

-

la batteria +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

il flauto +

ಕೊಳಲು

-

il pianoforte a coda +

ಪಿಯಾನೊ

-

la chitarra +

ಗಿಟಾರ್

-

la sala +

ಸಭಾಂಗಣ

-

la tastiera +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

l'armonica a bocca +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

la musica +

ಸಂಗೀತ

-

il leggio +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

la nota +

ಸ್ವರ

-

l'organo +

ಆರ್ಗನ್

-

il pianoforte +

ಪಿಯಾನೊ

-

il sassofono +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

il cantante +

ಹಾಡುಗಾರ

-

la corda +

ತಂತಿ

-

la tromba +

ತುತ್ತೂರಿ

-

il trombettista +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

il violino +

ಪಿಟೀಲು

-

la custodia del violino +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

lo xilofono +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
la fisarmonica
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
la balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
la banda
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
il banjo
ಬಾಂಜೊ

-
il clarinetto
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
il concerto
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
il tamburo
ಮದ್ದಲೆ

-
la batteria
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
il flauto
ಕೊಳಲು

-
il pianoforte a coda
ಪಿಯಾನೊ

-
la chitarra
ಗಿಟಾರ್

-
la sala
ಸಭಾಂಗಣ

-
la tastiera
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
l'armonica a bocca
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
la musica
ಸಂಗೀತ

-
il leggio
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
la nota
ಸ್ವರ

-
l'organo
ಆರ್ಗನ್

-
il pianoforte
ಪಿಯಾನೊ

-
il sassofono
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
il cantante
ಹಾಡುಗಾರ

-
la corda
ತಂತಿ

-
la tromba
ತುತ್ತೂರಿ

-
il trombettista
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
il violino
ಪಿಟೀಲು

-
la custodia del violino
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
lo xilofono
ಸೈಲೋಫೋನ್