ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Piccoli animali

-

la formica +

ಇರುವೆ

-

lo scarabeo +

ಜೀರುಂಡೆ

-

l'uccello +

ಪಕ್ಷಿ

-

La gabbietta per uccelli +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

la casetta per uccelli +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

il calabrone +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

la farfalla +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

il bruco +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

il millepiedi +

ಜರಿ

-

il granchio +

ಏಡಿ

-

la mosca +

ನೊಣ

-

la rana +

ಕಪ್ಪೆ

-

il pesce rosso +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

la cavalletta +

ಮಿಡಿತೆ

-

la cavia +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

il criceto +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

il riccio +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

il colibrì +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

l'iguana +

ಉಡ

-

l'insetto +

ಕೀಟ

-

la medusa +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

il gattino +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

la coccinella +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

la lucertola +

ಹಲ್ಲಿ

-

il pidocchio +

ಹೇನು

-

la marmotta +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

la zanzara +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

il topo +

ಇಲಿ

-

l'ostrica +

ಸಿಂಪಿ

-

lo scorpione +

ಚೇಳು

-

il cavalluccio marino +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

la conchiglia +

ಚಿಪ್ಪು

-

il gamberetto +

ಸೀಗಡಿ

-

il ragno +

ಜೇಡ

-

la ragnatela +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

la stella marina +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

la vespa +

ಕಣಜ

-
la formica
ಇರುವೆ

-
lo scarabeo
ಜೀರುಂಡೆ

-
l'uccello
ಪಕ್ಷಿ

-
La gabbietta per uccelli
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
la casetta per uccelli
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
il calabrone
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
la farfalla
ಚಿಟ್ಟೆ

-
il bruco
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
il millepiedi
ಜರಿ

-
il granchio
ಏಡಿ

-
la mosca
ನೊಣ

-
la rana
ಕಪ್ಪೆ

-
il pesce rosso
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
la cavalletta
ಮಿಡಿತೆ

-
la cavia
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
il criceto
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
il riccio
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
il colibrì
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
l'iguana
ಉಡ

-
l'insetto
ಕೀಟ

-
la medusa
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
il gattino
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
la coccinella
ಲೇಡಿಬಗ್

-
la lucertola
ಹಲ್ಲಿ

-
il pidocchio
ಹೇನು

-
la marmotta
ಮಾರ್ಮಟ್

-
la zanzara
ಸೊಳ್ಳೆ

-
il topo
ಇಲಿ

-
l'ostrica
ಸಿಂಪಿ

-
lo scorpione
ಚೇಳು

-
il cavalluccio marino
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
la conchiglia
ಚಿಪ್ಪು

-
il gamberetto
ಸೀಗಡಿ

-
il ragno
ಜೇಡ

-
la ragnatela
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
la stella marina
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
la vespa
ಕಣಜ