ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ     
技術

-

空気ポンプ
kūki ponpu

ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

個体発生の写真
kotai hassei no shashin

ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-

ボールベアリング
bōrubearingu

ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-

バッテリー
batterī

ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-

自転車のチェーン
jitensha no chēn

ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-

ケーブル
kēburu

ಹೊರಜಿ

-

ケーブルリール
kēbururīru

ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-

カメラ
kamera

ಕ್ಯಾಮರ

-

カセット
kasetto

ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-

充電器
jūden-ki

ಚಾರ್ಜರ್

-

コックピット
kokkupitto

ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-

ダイヤル錠
daiyaru jō

ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-

コンピューター
konpyūtā

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

クレーン
kurēn

ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

デスクトップ
desuku toppu

ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

掘削リグ
kussaku rigu

ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-

運転
unten

ಡ್ರೈವ್

-

DVD
DVD

ಡಿ ವಿ ಡಿ

-

電気モーター
denki mōtā

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-

掘削機
kussaku-ki

ತೋಡುಯಂತ್ರ

-

ファクシミリ
fakushimiri

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-

フィルムカメラ
firumu kamera

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-

フロッピーディスク
furoppīdisuku

ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-

ゴーグル
gōguru

ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-

ハードディスク
hādodisuku

ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-

ジョイスティック
joisutikku

ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-


kagi

ಕೀಲಿ

-

着陸
chakuriku

ದಡ ಸೇರುವುದು

-

ノートパソコン
nōtopasokon

ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

芝刈り機
shibakariki

ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

レンズ
renzu

ಲೆನ್ಸು

-

機会
kikai

ಯಂತ್ರ

-

船用プロペラ
sen'yō puropera

ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-

複数のソケット
fukusū no soketto

ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-

プリンター
purintā

ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-

プログラム
puroguramu

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-

プロペラ
puropera

ಚಾಲಕದಂಡ

-

ポンプ
ponpu

ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

レコードプレーヤー
rekōdopurēyā

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-

リモコン
rimokon

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-

ロボット
robotto

ರೊಬೊಟ್

-

衛星アンテナ
eisei antena

ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-

ミシン
mishin

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

スライドフィルム
suraidofirumu

ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-

太陽光技術
taiyōkō gijutsu

ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

スペースシャトル
supēsushatoru

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-

強圧
kyōatsu

ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-

スイッチ
suitchi

ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-

巻き尺
makijaku

ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-

技術
gijutsu

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

電話
denwa

ಟೆಲಿಫೋನ್

-

望遠レンズ
bōen renzu

ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-

望遠鏡
bōenkyō

ದೂರದರ್ಶಕ

-

USBフラッシュドライブ
USB furasshudoraibu

ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-

バルブ
barubu

ಕವಾಟ

-

ビデオカメラ
bideokamera

ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-

電圧
den'atsu

ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-

水車
suisha

ನೀರು ರಾಟೆ

-

風力タービン
fūryoku tābin

ವಾಯುಚಕ್ರ

-

風車
kazaguruma

ಬೀಸು ಯಂತ್ರ

-
空気ポンプ
kūki ponpu
ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
個体発生の写真
kotai hassei no shashin
ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-
ボールベアリング
bōrubearingu
ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-
バッテリー
batterī
ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-
自転車のチェーン
jitensha no chēn
ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-
ケーブル
kēburu
ಹೊರಜಿ

-
ケーブルリール
kēbururīru
ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-
カメラ
kamera
ಕ್ಯಾಮರ

-
カセット
kasetto
ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-
充電器
jūden-ki
ಚಾರ್ಜರ್

-
コックピット
kokkupitto
ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-
はめば歯車
hameba haguruma
ಚಾಲಕದಂತ

-
ダイヤル錠
daiyaru jō
ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-
コンピューター
konpyūtā
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
クレーン
kurēn
ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
デスクトップ
desuku toppu
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
掘削リグ
kussaku rigu
ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-
運転
unten
ಡ್ರೈವ್

-
DVD
DVD
ಡಿ ವಿ ಡಿ

-
電気モーター
denki mōtā
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-
エネルギー
enerugī
ಶಕ್ತಿ

-
掘削機
kussaku-ki
ತೋಡುಯಂತ್ರ

-
ファクシミリ
fakushimiri
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-
フィルムカメラ
firumu kamera
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-
フロッピーディスク
furoppīdisuku
ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-
ゴーグル
gōguru
ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-
ハードディスク
hādodisuku
ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-
ジョイスティック
joisutikku
ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-

kagi
ಕೀಲಿ

-
着陸
chakuriku
ದಡ ಸೇರುವುದು

-
ノートパソコン
nōtopasokon
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
芝刈り機
shibakariki
ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
レンズ
renzu
ಲೆನ್ಸು

-
機会
kikai
ಯಂತ್ರ

-
船用プロペラ
sen'yō puropera
ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-
炭坑
tankō
ಗಣಿ

-
複数のソケット
fukusū no soketto
ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-
プリンター
purintā
ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-
プログラム
puroguramu
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-
プロペラ
puropera
ಚಾಲಕದಂಡ

-
ポンプ
ponpu
ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
レコードプレーヤー
rekōdopurēyā
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-
リモコン
rimokon
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-
ロボット
robotto
ರೊಬೊಟ್

-
衛星アンテナ
eisei antena
ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-
ミシン
mishin
ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
スライドフィルム
suraidofirumu
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-
太陽光技術
taiyōkō gijutsu
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
スペースシャトル
supēsushatoru
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-
強圧
kyōatsu
ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-
サスペンション
sasupenshon
ಜೋಲು

-
スイッチ
suitchi
ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-
巻き尺
makijaku
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-
技術
gijutsu
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
電話
denwa
ಟೆಲಿಫೋನ್

-
望遠レンズ
bōen renzu
ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-
望遠鏡
bōenkyō
ದೂರದರ್ಶಕ

-
USBフラッシュドライブ
USB furasshudoraibu
ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-
バルブ
barubu
ಕವಾಟ

-
ビデオカメラ
bideokamera
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-
電圧
den'atsu
ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-
水車
suisha
ನೀರು ರಾಟೆ

-
風力タービン
fūryoku tābin
ವಾಯುಚಕ್ರ

-
風車
kazaguruma
ಬೀಸು ಯಂತ್ರ