ಮತ / ಧರ್ಮ     
宗教

-

イースター
īsutā
+

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

イースターエッグ
īsutāeggu
+

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

天使
tenshi
+

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

ベル
beru
+

ಗಂಟೆ

-

聖書
seisho
+

ಬೈಬಲ್

-

司教
shikyō
+

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

祝福
shukufuku
+

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

仏教
bukkyō
+

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

キリスト教
kirisutokyō
+

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

クリスマスギフト
kurisumasu gifuto
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

クリスマスツリー
kurisumasutsurī
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

教会
kyōkai
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-


hitsugi
+

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

創造
sōzō
+

ಸೃಷ್ಟಿ

-

十字架
jūjika
+

ಶಿಲುಬೆ

-

悪魔
akuma
+

ದೆವ್ವ

-


kami
+

ದೇವರು

-

ヒンドゥー教
hindo~ū kyō
+

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

イスラム教
Isuramukyō
+

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

ユダヤ教
Yudaya kyō
+

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

瞑想
meisō
+

ಧ್ಯಾನ

-

ミイラ
mīra
+

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

イスラム教徒
Isuramu kyōto
+

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

ローマ法王
rōma hōō
+

ಪೋಪ್

-

祈り
inori
+

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

聖職者
seishoku-sha
+

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

宗教
shūkyō
+

ಮತ

-

礼拝
reihai
+

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

ユダヤ教
Yudaya kyō
+

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

寺院
jiin
+

ದೇವಸ್ಥಾನ

-


haka
+

ಸಮಾಧಿ

-
イースター
īsutā
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
イースターエッグ
īsutāeggu
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
天使
tenshi
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
ベル
beru
ಗಂಟೆ

-
聖書
seisho
ಬೈಬಲ್

-
司教
shikyō
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
祝福
shukufuku
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
仏教
bukkyō
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
キリスト教
kirisutokyō
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
クリスマスギフト
kurisumasu gifuto
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
クリスマスツリー
kurisumasutsurī
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
教会
kyōkai
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

hitsugi
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
創造
sōzō
ಸೃಷ್ಟಿ

-
十字架
jūjika
ಶಿಲುಬೆ

-
悪魔
akuma
ದೆವ್ವ

-

kami
ದೇವರು

-
ヒンドゥー教
hindo~ū kyō
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
イスラム教
Isuramukyō
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
ユダヤ教
Yudaya kyō
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
瞑想
meisō
ಧ್ಯಾನ

-
ミイラ
mīra
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
イスラム教徒
Isuramu kyōto
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
ローマ法王
rōma hōō
ಪೋಪ್

-
祈り
inori
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
聖職者
seishoku-sha
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
宗教
shūkyō
ಮತ

-
礼拝
reihai
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
ユダヤ教
Yudaya kyō
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
寺院
jiin
ದೇವಸ್ಥಾನ

-

haka
ಸಮಾಧಿ